تغذیه و توسعه پایدار - Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food .

ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﮐـﻪ در آن، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻏـﺬا و رژﯾـﻢ .. آﺳﯿﺎ. ). FAO. در. ﺣﺎل. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ﺑﺮاي. ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي. ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺣﺪود. 10. ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ... What are the outcomes and when should we expect to ... ﻫﺸﺘﺼﺪ وﺷﺼـﺖ و ﺷـﺶ ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن .. 2015;350. 6. Baye K. The Sustainable Development Goals cannot be .. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻓﻼت ﻣﺮﮐـﺰي اﯾـﺮان از.

آموزش و ترويج كشاورزي

4 سپتامبر 2017 . ازآنجايی كــه يكــي از سياســت های اصلــي ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج ... هــزار هكتــار ســطح كشــت كلــزا وجــود دارد، لــذا ايــن اســتان مهمتريــن ... كشـت حـدود 350 هزارهكتـار و ميانگيـن توليـد 3/2 تـن در هكتـار سـهم .. و در ســايه خشــك شــده و تــا 200 ميكــرون آســياب خواهــد گرديــد هزينــه هــر كيلــو جمــع آوری تــا.

دریافت این شماره

داللت به اين دارد كه هنگامي كه تالش براي بسط نتايج از . يك كوره تخليه از كف EBTFهر يك با ظرفيت120 تن بود. ... خوب در آنها حـاكم است و در جاهـائي كه روش توليـد ... خشك مصرفي در حدود 350 متر مكعب گاز كك حاصل . يك باطري كك سازي جديد نيز با ظرفيت 900 هزار تن .. و بهينه سازي آسياب، اين ظرفيت تا 200 تن در ساعت افزايش.

مامانایی که بچه هاتون به پروتئین گاوی حساسیت داشتن بیایید تو .

22 نوامبر 2010 . هنگامی که یک بیمار با زمینه‌ی حساسیت، بزرگ می‌شود و حساسیت به آلرژی‌های .. هر غذایی که حاوی پروتئین باشد بالقوه قادر به تولید واکنش آلرژیک است اما .. خشک بشه بعد تو آسیاب آردش میکنیم ولی اینطور نیست که با یک بار آسیاب .. مواد راباضخامت کم به داخل ظرف مافین ریخته وداخل فر بادرجه حرارت 350 درجه.

سرمفش خاص برای بازسازی افغانستان 30 2014 جنوری

30 آوريل 2014 . و متحدین NATO آن قصد دارند تا چندین هزار نیروی نظامی را برای تعلیم و ... کسر بودیجه افغانستان که به حدود 9% از تولید ناخالص ملی 26در سال مالی .. مورد زندان والیتی پل چرخی در شرق کابل، تأسیسات ذخیرهسازی خشک و .. سرمفتش خاص بازسازی افغانستان توسط تن-کیت( .. 350 میلیون دالر داشته و عبارتند از:.

رقم آرمان می نخود د نی پروتئ زان ی عملکرد و م ی بر عملکرد و اجزا ی لی تکم

را تولید میکند که هر دو از بنیان های .. خشک شد، سپس نمونه ها کامالْ آسیاب شده و ... نخود از جمله گیاهان زراعی خانواده بقوالت است که قدمت کشت آن به پنج هزار سال پیش .. تن. در هکتار. ورمی. کمپوست. به. طور. معنی. داری. رشد. رویشی. و. زایش. ی توت .. شده باشند محلول پاشی شدند ، در پایان فصل رشد،هنگامی که رنگ بوته متمایل به زرد.

زراﻋﺖ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺟﺰوه - دانشگاه پیام نور

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﺸﺎورزي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ و داﻣﻲ و ﻋﻠﻢ. زراﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ... در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و. ﻧﻴﻤﻪ. ﺧﺸﻚ. ). ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ. اﻧﺴﺎﻧ. ﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ، . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ. 30. ﺗﺎ. 35 ... اﺻﻼح ﻏﻼت رﻳﺰ داﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻳﻚ ﺟﺰء داﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﺟﺰء دﻳﮕﺮ آن . ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه، ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ.

مزایای بونکرهای حمل دان برای کارخانه های خوراک دام و واحد های تولیدی

30 ا کتبر 2016 . هنگامیکـه شـیوه هـای تولیـد فـرآورده هـای دامـی از . پتانسـیل مـواد غذایـی گسـترش داد و "ارزش علوفـه خشـک" را بـه عنوان مقیاس . کارخانجـات اصلـی در زمینـه آسـیاب غـالت بـرای مصـرف انسـانی فعالیـت . شـد، بطوریکـه قـادر بـه تولیـد 200 تـا 500 هـزار تـن در سـال بودنـد. . در اوایــل ژانویــه بــه 350 عــدد در دســامبر همــان.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ - Open Knowledge Repository

ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ. ) . 239. ﺟﺪول. 4-4. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ. ي ﺳﺎﻻﻧﻪ. ي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﻧـﺮژي زﻳـﺴﺘﻲ .. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ... ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .. ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨﺪ و. ﻧﻴﻮﺳﺎوت. وﻟﺰ. اﺟﺮا. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﺪف ﻣﻠ. ﻲ،. ﺗﻮﻟﻴﺪ. 350. ﻣﻴﻠﻴﻮن. ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺎ . ﻛﻪ. ﺗﺎ ﺳﺎل. 2010. ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ را ﺑﺎ. 500000. ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ. اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ.

ارزیابی برخی صفات مهم زراعی و فیزیولوژیک در ارقام جو در شرایط دیم

20 آوريل 1996 . ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻋﺮض داﻧﻪ، ﻃﻮل رﯾﺸﮏ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳﻨﺒﻠﻪ، وزن ﻫﮑﺘﻮﻟﯿﺘﺮ، دوره ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ، . ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ .. 350. ﺑﺬر در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد. ﮐﺸﺖ ارﻗﺎم در. ﺗﺎرﯾﺦ. /5. /8. 1393. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ( .. ﭘﺲ از آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن داﻧﻪ .. ﺷﺪن داﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ . ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ داد.

Manufacturing Industrial Parts by Using Carbon Fibres - ResearchGate

ترين توليد كننده الياف كربن با استفاده از پيش زمينه قير، ژاپن است. .2 .. 350. گيگاپاسكال. ❖. الياف كربن با استحكام كششي باال و ضريب كشساني .. تونلي كه بريتانيا را به اروپا متصل مي. كند. -. بيش. از. 63. 3/. هزار تن. FRP ... تقويت كننده خشك هستند و دراين مرحله به رزين آغشته نمي شوند. . تا هنگامي كه تمام سطح پر شود و.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های . همراه هر مقاله باید یک برگ مشخصات که در آن عنوان کامل مقاله، نام و نام خهانوادگی، عنهوان و .. ﻣﻮﻟﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ در ﻳـﻚ ﺗـﻦ ﺟﻴـﺮه .. Safety of improved Milbond-TX when fed in broiler diets limiting in available ... از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و آﺳﻴﺎب ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ .. ﻫﺰار در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ.

هنگامی که تولید 350 هزار تن آسیاب خشک,

دانلود - ITPNews

شود، این درحالی است که ژاپن 500 هزار تن گوشت گاو از استرالیا و. ایاالت متحده وارد .. هنگامی که کلون ها از نظر ژنتیکی کامال مشابه باشند، ممکن .. قطعه جوجه، برای تولید حدود 2,2 میلیون تن گوشت مرغ کشور .. که هر یک از روندهای نمونه برداری در یک آسیاب مواد غذایی مورد .. می شود که گوساله زمانیکه 1 درصد وزن بدن ، ماده ی خشک مصرف.

هنگامی که تولید 350 هزار تن آسیاب خشک,

نانوذرات پلیمری گامی به سوی آینده نانوپزشکی - ستاد توسعه فناوری .

داریــم همان طــور که در تولید علم نانــو به جایگاه . نانوالیاف خود را به ارزش 350 هزار دالر از ایران .. 1/5 تا 2/5 هزار تن از حجم مستربچ های داخلی ... را تا شــرق آســیا به مرکزیت چین و ســنگاپور گســترش دهیم. ... قسـمت اعظـم کشـورمان در منطقـه خشـک قرارگرفتـه و کمبـود منابـع آبـی ... هنگامی که نانوذره به سلول می رسد پروتئین کرونا.

چهل کوره - مس پرس

سـال 1395 شـاهد تولیـد 280هـزار تـن مـس بودنـد؛ حرکتـی بـزرگ کـه در سـال نـو هـم بـا تمـام . تومـان و دسترسـی بـه فـروش بیـش از شـش هـزار و 500 میلیـارد تومانـی، موقعیـت ... ایـن تیـم، خـود را بـرای شـرکت در دور نهایـی رقابت هـای قهرمانـی آسـیا و انتخابـی جام .. 350 نفـر اسـت و نکتـۀ مهـم در ایـن زمینـه، ایـن اسـت کـه خوش بختانـه همـۀ افـراد.

ارزیابی برخی صفات مهم زراعی و فیزیولوژیک در ارقام جو در شرایط دیم

20 آوريل 1996 . ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻋﺮض داﻧﻪ، ﻃﻮل رﯾﺸﮏ، وزن ﻫﺰار داﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در ﺳﻨﺒﻠﻪ، وزن ﻫﮑﺘﻮﻟﯿﺘﺮ، دوره ﭘﺮ ﺷﺪن داﻧﻪ، . ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ .. 350. ﺑﺬر در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد. ﮐﺸﺖ ارﻗﺎم در. ﺗﺎرﯾﺦ. /5. /8. 1393. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ( .. ﭘﺲ از آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن داﻧﻪ .. ﺷﺪن داﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ . ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ داد.

آشنایی با صنایع رنگ و رزین - دوره بازرسی|خطوط لوله|پایپینگ

9 ا کتبر 2014 . انتخاب درست حلال از عوامل مهم بوده که بر خواص رنگ اثر مستقیم داشته است. . استفاده ازحلالهای سریع فرار بدلیل کمی اتلاف وقت در جهت خشک نمودن فیلم .. می باشد و می تواند به همراه گلایسبید(دیده شدن خط در شب: هنگامی که در شب در حال .. بيـش از 350 واحد صنعتي مجاز با مجموع ظرفيت 900 هزارتن در سال توليد انواع.

هنگامی که تولید 350 هزار تن آسیاب خشک,

معدنی و مورفولوژیکی سرباره فوالد - انجمن علمی ریخته گری ایران

تن می باشــد و در حال حاضر بطور متوسط ماهيانه 1100 تن. از آن صادر ميگردد %توليد داريم كه از اين ميزان توليد حدود 4. كشورهايی .. تن سرباره فوالدی در هر سال توليد می كنند. .. خشــک و تر، سلولهای فلوتاسيون و كالســيفاير سانتريفوژ در اين ... ذوب آهــن اصفهان )يک ميليون و 151 هــزار و 725 تن(، فوالد . 350درصد( به نفع چين است.

فایل PDF - تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

ﺧﺸﮏ. ﺳﺎﻟﯽ. ﻫﺎي. اﺧﯿﺮ. 88. ﻧﻘﺶ. ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮﻫﺎ. در. ﻋﺎرﺿﻪ. واﮐﺎري. درﺧﺘﺎن. ﻣﯿﻮه. ﻫﺴﺘﻪ. دار. 95. ﺗﺮﺟﯿﺢ .. ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ در آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﻔﺎده در رژﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﺣﺎﺋﺰ. اﻫﻤﯿﺖ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ .. (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر). ﻣﯿﺰان. اﻓﺰاﯾﺶ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. (ﺗﻦ). ارزش ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ. آﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﻢ در ﯾﮏ دوره. 7. ﺳﺎﻟﻪ ... ﻫﺰار. داﻧﻪ. 92. 3/. ﺑﻮد. ﮐﻪ. ﺑﺎ. ﺳﺎﯾﺮ. ﺗﺎرﯾﺦ. ﻫﺎي. ﮐﺎﺷﺖ. ﺗﻔﺎوت. زﯾﺎدي. ﻧﺪاﺷﺖ . اﻧﺪازه. ﻧﻬﺎﯾﯽ. داﻧﻪ.

خواص طبی آرتیشو - کنگر فرنگی - شرکت زاگرس دارو - BLOGFA

خواص داروئي: ريشه سنبل الطيب از نظرطب قديم ايران گرم و خشك است خواص مهم آن به شرح زير مي باشد ... امروزه‌ توليد جهاني‌ اسانس‌ بالغ‌ بر 50 هزار تن‌ در سال‌ است‌ كه‌ از مجموعه‌ گياهان‌ اسانس‌دار به‌ دست‌ مي‌آيد. ... این گیاه بومی اروپا و آسیا است و تا ارتفاع 250 متری رشد می کند. .. هنگامی در ارتفاع نشاء ها به 10 تا 15 سانتی متر رسطد ( اواخر.

هنگامی که تولید 350 هزار تن آسیاب خشک,

آهک زنده | آهک آب خورده | آهک آب نخورده

کیمیا پارس تولید کننده آهک زنده و فروشنده آهک زنده در کشور مفتخر است که می تواند آهک .. وزن فضايي (وزن حجمي) خمير مرطوب ، 4/1 و براي خمير خشك ، حدود7/0 تن بر متر مكعب است. . اين قطعات ،‌پس از خروج از Auto Clave ،350 مقاومت دارند. ... تهیه سیمان : در ابتدا از سنگ آسیاب برای پودر کردن مخلوط و از کوره‌های ثابت استفاده می‌شد.

هنگامی که تولید 350 هزار تن آسیاب خشک,

آب، کیمیای هستی

همچنين به خشك شدن حدود 110 حلقه چاه كه در سنوات. گذشته در مدار بهره . شد: قيمت متوسط فروش يك هزار ليتر آب شهري حدود 350. تا 360 تومان است كه . گذري كه هر از گاهي چند سالي تن بشر را مي لرزاند،. اكنون به يك . در دو دهه اخير، هنگامي كه بشر ناسپاس دريافت با رفتار. نابخردانه . مسير راهپيمايي آب هر قنات برپا مي كند تا چرخ آسياب ها.

آموزش محیط زیست

مردمي سخت كوش و با صلابت كه براي آباد ساختن مناطق خشك و بي آب و علف و كويري . آنچه مسلم است در طول زماني بيش از دو هزار سال سرتوشت كشاورزي و آبياري فلات ... سرطان زائی در انسان انجام نشده است ولی این موضوع هنگامیکه حیوانات آزمایشگاهی به ... کنترل حریق نه ماه طول کشید و برآورد می گردد که در آن زمان 000/350 تن نفت خام به.

جستجوی نتایج - مستند - صدا و سیمای یزد

در آن غروب خون آلود، هنگامی که خنجر شقاوت ها و نامردی ها، گلوی آخرین مبارز را درید، آن گاه که زنان و . تولید سیمای مرکز یزد مستند گیاه دارویی اقاقیا را تهیه و تولید نموده است ، این برنامه در . جمعیت این روستا 350 نفر(82)خانوار می باشد، اهالی. . پیشینه مسگری در ایران حداقل به پنج هزار سال پیش می‌رسد و به ظن غالب اولین فلز مکشوفه.

Manufacturing Industrial Parts by Using Carbon Fibres - ResearchGate

ترين توليد كننده الياف كربن با استفاده از پيش زمينه قير، ژاپن است. .2 .. 350. گيگاپاسكال. ❖. الياف كربن با استحكام كششي باال و ضريب كشساني .. تونلي كه بريتانيا را به اروپا متصل مي. كند. -. بيش. از. 63. 3/. هزار تن. FRP ... تقويت كننده خشك هستند و دراين مرحله به رزين آغشته نمي شوند. . تا هنگامي كه تمام سطح پر شود و.

Tashrih AMALKARD 3 dd - شرکت ملی پالایش و پخش

10 ژانويه 2015 . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ. ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ .. ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺯﯾﺮ.

دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران

5 فوریه 2014 . درصد نشان مي دهد. از اين رو، در هنگامي كه تأثير عناصر آلياژي لحاظ مي شود، .. از يک ميليون و 270 هزار تن آهن اسفنجی توليد شده كه با. رشد 5/5 درصدی.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ي اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ - Open Knowledge Repository

ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ. ) . 239. ﺟﺪول. 4-4. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ. ي ﺳﺎﻻﻧﻪ. ي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي اﻧـﺮژي زﻳـﺴﺘﻲ .. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ... ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .. ﻛﻮﺋﻴﻨﺰﻟﻨﺪ و. ﻧﻴﻮﺳﺎوت. وﻟﺰ. اﺟﺮا. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻫﺪف ﻣﻠ. ﻲ،. ﺗﻮﻟﻴﺪ. 350. ﻣﻴﻠﻴﻮن. ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺎ . ﻛﻪ. ﺗﺎ ﺳﺎل. 2010. ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ را ﺑﺎ. 500000. ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮ. اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ.