مجموعه درسي اصناف دوره ويژه آموزش بهداشت ١ - معاونت بهداشت

ف هر گونه داروی پوستي بدون تجویز پزشک ، دوری از گرد و غبار و آلودگي. های محیطي ... كار، در صورت تماس با مواد خام، پس از رفتن به توالت الزامیست. .. زباله های خطرناک معموالً یكي از مشخصات قابلیت انفجار، احتراق، خوردگي، واكنش . Waste Generation. .. جو. ی. ینظ. ر. آب باران و آب حاصل ازذوب برف در سطح زمین روان شده. وجریان.

انرژی از زباله - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سوزاندن یا احتراق مواد آلی مانند زباله به بازیافت انرژِی,رایج‌ترین اجرای تبدیل زباله . یکی از مشکلات مرتبط با سوزاندن MSW به انرژی الکتریکی، پتاسنیل الاینده برای . در دود باشد را جدا کرده و مانع از رسیدن اسید به جو و صدمه زدن به محیط زیست است. .. AND OF THE COUNCIL of 4 December 2000 on the incineration of waste".

لغتنامه فارسى | محمد الشيخ - Academia.edu

واژه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﺳﻲ ﺳﺮه ﺑﻬﺎر 1387 زﻳﺎنﻫﺎي واژﮔﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﺟﻼﻻﻟﺪﻳﻦ ﻛﺰازي ﻳﻜﻲ از ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺳﺮهﮔﻮﻳﻲ و ﺳﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻳﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ واژﮔﺎن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آواﻳﻲ و ﮔﻮﺷﻨﻮاز زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﻲ ، و.

ال - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

9 - تعیین توابع تولید عملکرد گندم و جو دیم در سطح استان گلستان با استفاده از شاخص .. 110 - آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی .. 170 - بررسی اثرات انتقال حرارت در پیستون موتورهای احتراق داخلی و انتخاب . 217 - اثر سرنخ پس گستر بر بازشناسی اطلاعات در حافظه دیداری (چکیده)

ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذ - Aquatic Commons

22 دسامبر 2009 . ﭘﺲ از آن ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﺳﺎل. 1332. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اداره . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ: o. ﻃﺮق ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل .. ﺣﺎﻛﻲ از ﺟﻮ. ﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻ. ﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳ. ﻲ. -. ﺟﻨﺴ. ﻲ ﺟﻤ. -. ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴ. ﺗﻌﺪاد. 43625. ﻫﺮ. 100. ﻧﻔﺮﻣﺮ .. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻋﻤﺪ. ﺗﺎ ﺣﺎوي ﮔﺎزﻫﺎي .. دﭘﻮ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪ و. ﻧﺨﺎﻟﻪ.

اصل مقاله

Waste Disposal and . ژﺋﻮ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﺛﺮات .. ﭘﺲ. از. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. و. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺣﺪود. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،. ﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﻊ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮ (. Hordeum glaucum . اﺣﺘﺮاق. در. ﻛﻮره. اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك ﺷﺎﻣﻞ وزن. ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮي. ﺑﻪ.

ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم زﺋﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻨﻮﭘﺘﯿﻠﻮﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾ - مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک

5 ا کتبر 2012 . ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑ. ﻪ. ﮐﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎك را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي. ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ .. ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ. ) را ﺑﺮرﺳﯽ. و. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ. 15. ﮔﺮم ﺑﺮ. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. زﺋﻮﻟﯿﺖ .. ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ. از ﻫﻮا. ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن و ﻋﺒﻮر از اﻟﮏ. 2. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ، ﺑﺮﺧﯽ. از. ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ... اﻓﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺘﺮاق .. Inactivation of Lead and Zinc in Mine Waste using Zeolite and TSP and its.

UIO-66 - انجمن شیمی ایران

29 ا کتبر 2017 . پس ا. ز. ت. نظیم کلیه. ی. شرایط، کاتد وآند. از طریق مقاومت الكتری. كی. ) 1000Ω .. [1] Hsu S. and Wu R.T., Synthesis of Contamination- . ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻧﻔﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى اﺣﺘﺮاﻗﯽ .. solid waste for the adsorption of Yellow 18 from aqueous solutions, .. زیادی برای. سلول. های خورشیدی پروسکایت. ی. همچنان. جو. ود دارد که مانع.

مروری کوتاه بر انواع سوخت قابل استفاده در صنعت سیمان

دربردارد و منجر ب ه آلودگی زیاد )بیش از حد( از جمله تولید. می ش ود. . س وختی با ارزش حرارتی و کیفیت باالتر از پس ماند ش هری. اس ت. . 1- Municipal Solid Waste ... بخش ان رژی به ویژه احتراق س وخت های هیدروکربنی به جو.

اﻧﺘﺸﺎر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺮك

اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ اﻧﺘﺸﺎر و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤﺮﻛـﺰ اﻳـﻦ روش ﺑـﺮ. ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ . روﻳ .. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﭼﺮﺧﺶ در ﺟﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﻳﺠـﺎد ﻣـﻪ .. ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ذرات رﻳﺰ ﺟﺎﻣﺪ از اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ذرات آﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﻏﺎل . دود ﻏﻠـﻴﻆ ﭘـﺲ از .. hydrocarbons for PM10 and Size – segregated samplels in Bangkok", Air & waste.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

20 ا کتبر 2010 . آلودگی خاک و تجمع فلزات سنگین در محصولات کشاورزی در مناطق صنعتی .. غیرطبیعی فلزات سنگین به جو بیشتر شامل کارخانه های ذوب و در . تصفیه فلزات، کوره های احتراق زغال سنگ و زباله هاست که منجر بهمن ۳۹۶، ۱۳۵۳ و نشریه شماره ۷۱۲، ۱۳۶۵). . پس. از صاف نمودن عصاره ها، غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه.

پیشروی در معدن

در این روش استخراج ماده معدنی پس از برداشت باطله های روی ماده معدنی انجام .. رقیق كردن و خارج كردن گازها و گرد و غبار از معدن كه باعث آلوده شدن جو معدن می شوند؛ 3 .. دستگاهی است كه انرژی مكانیكی تولید شده توسط یك موتور احتراق و یا الكتریكی را.

‌طبس - فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین

از راه هاي گوناگون جایگزین بخش آلي می شوند و پس از سوختن زغال سنگ. به شکل . در زغال طی فرآوری و فرایند احتراق Mo, P, Se, Ag, Tl, Th, Sn, V, U, Zn. (. معموالًSwaine .. زغال شویی منتقل و انبار و باطله های ریز در فضای پشت کارخانه زغال شویی رها. می شوند )شکل ... مانع از آلودگی در مصارف بعدی کنسانتره می شود )جدول 8(. 5- نتیجه.

Untitled - Communities First LLC

و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي آن از اﯾﻦ ﻣﻌﺪن. ﺑﻨﺎم. « ﺟﻮ. اﻫﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. » ﯾﺎد. ﯽﻣ. ﺷﻮد. : ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ، اﯾﻦ ﻣﻌﺪن. از. 1.8. ﻣﯿﻠﯿﻮن. ﺗﻦ. آﻫﻦ .. ﺷﻮد. ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺷ. دﻮ. 152 . زﺑﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻃﻠﻪ. « ﻫﯿﭻ. ﮔﻮﻧﻪ .. ﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ زﯾﺮا اﺣﺘﺮاق اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ و. آزاد ﺷﺪن .. اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ،. ﭘﺨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. (. ﺑﻪ ﺷﻤﻮل. ﺳﯿﻤﺎب در ﻣﻌﺎدن ﻧﻘﺮه. و ﻃﻼ. ،). ﺗﺄﺛﯿﺮات. ﺳﺮوﺻﺪاﻫﺎ. و. ارﺗﻌﺎﺷﺎت،.

ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذ - Aquatic Commons

22 دسامبر 2009 . ﭘﺲ از آن ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﺳﺎل. 1332. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اداره . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ: o. ﻃﺮق ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل .. ﺣﺎﻛﻲ از ﺟﻮ. ﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻ. ﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳ. ﻲ. -. ﺟﻨﺴ. ﻲ ﺟﻤ. -. ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴ. ﺗﻌﺪاد. 43625. ﻫﺮ. 100. ﻧﻔﺮﻣﺮ .. ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻋﻤﺪ. ﺗﺎ ﺣﺎوي ﮔﺎزﻫﺎي .. دﭘﻮ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪ و. ﻧﺨﺎﻟﻪ.

آلودگی از جو پس از باطله احتراق,

و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ي ﭘﺮور ي آﺑﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻨﻪ ﻴﺑﻬ ﺖ ﻳﺮﻳ ﻣﺪ ﻛﺎر

2 آگوست 2018 . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت. ﻓﺮاوان و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ... ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و درﻣﺎن ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از .. ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﺮي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻣﻌﺎدل. 20 .. Aerators for use in aquaculture usually are built according to modification of waste water aerator designs. The.

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، - Magiran

1 فوریه 2017 . كارايي روش استخراج بخارات آلاينده ها (SVE) در پاك سازي خاك هاي آلوده به تركيبات ... زيست پالايش خاك هاي آلوده به نفت خام سبك توسط بقولات

ويژه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا - سازمان حفاظت محیط زیست

پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا، آب، خاك، آلودگی ... در گردش آن در مرتبه دوم، پس از مواد مخدر، بسياري از گونه .. بارد در اثر تبخير و تعرق به جو باز مي .. منبع اصــلي توليد اين گاز، احتراق گازوئيل و مازوت در منازل، كارخانجات و وســايل نقليه موتوري .. ج مصرف دوباره كاغذهاي باطله، كاستن از فشار وارده بر طبيعت است.

کنترل کیفی کود آلی - شهرداری اصفهان

ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻓﻠﺰات، ﺷﯿﺸﻪ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ... ی، ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی اﻧﮕﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﻢ و ﻻرو آﻧﻬﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ . ﺳﺎﻋﺖ، درﺻﺪ ﺟﻮ .. Environmental Protection Agency1 Office of Solid Waste and Emergency Response. . در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮاورش ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺰای ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ روش.

تاثیر فاضلاب بر افزایش گازهای گلخانه ای - سایت بهداشت محیط ایران

در گازهای طبیعی بطور کلی کمتر از ۱% از کربن بصورت غیر قابل احتراق باقی می ماند که .. سرعت جابجایی گازهای گلخانه ای که از جو باز پس گرفته و یا وارد آن می شود توسط سیستم .. آبهای زیرزمینی و سطحی باعث آلودگی منابع آب شده بعضاً خسارت جبران ناپذیری را ببار می آورد .. نرم افزار اندروید Waste Water Reclamation Plant.

ها پساب هی مورداستفاده در تصف ی در سنتز نانو ساختارها ن ینو ی ها ی .

سطحی و زیرزمینی باعث شده آلودگی به. صورت کنترل ... پس. آر. آن. افزوده. یم. شود . نسبتاً. خوب. نامناسب. زیاد و قابل. بزرگ. ساز. ی ... نفتی و احتراق مواد سوختی، همراه. می . جو اغلب. شناسایی این منابع ویژه را دچار مشکل می. سازد . این مواد،. نیمه. عمر .. Mining activities can lead to serious problems such as acidic waste production,.

تولید برق از زباله‌های پایتخت - سیناپرس-خبرگزاری علم و فرهنگ .

6 روز پیش . براساس اعلام‌ شهرداری تهران پس از ۲.۵ سال مذاکره و پیگیری شرکت گنجینه آتیه . متان و دی اکسید کربن به جو (کربن کردیت- به مدت ۱۰ سال) عاید شهرداری تهران خواهد شد. . سوزاندن زباله و تولید انرژی از پسماند خشک که قابلیت احتراق بالا دارند (پسماند های . بررسی تاثیر آلودگی هوا بر سلامت با کمک سلول‌های بنیادی.

ﻓﻬﺮﺳﺖ - farayandno - شرکت ملی پالایش و پخش

ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ، در ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ .. ﭘﺲ از. ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻟﻮده، از آب آﻟﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداری ﺷﺪه. ﺗﺎ ﺧﻮاص آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ. (. ﻧﻮع، ﺟﺮم، .) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ.

پسماندهای لیگنوسلولزی: زیست توده¬ای واجد ایجاد ارزش افزوده برای .

بهعنوان مثال؛ پسماندهای پس از برداشت ذرت در مزارع باقی میمانند که عبارتند از : ساقهها‪‬ . جمله بیواتانول و در نتیجه کاهش آلودگیهای زیست محیطی را ارائه میدهند (حمصی ، ا .) . را که در طی فرایند احتراق تولید میشوند ، را به میزان قابل مالحظهای کاهش دهد . . ، پسماندهای کارخانهی نیشکر ، برنج ، گندم ، ذرت و جو و نیز پسماند کارخانههای.

تولید برق از زباله‌های پایتخت - سیناپرس-خبرگزاری علم و فرهنگ .

6 روز پیش . براساس اعلام‌ شهرداری تهران پس از ۲.۵ سال مذاکره و پیگیری شرکت گنجینه آتیه . متان و دی اکسید کربن به جو (کربن کردیت- به مدت ۱۰ سال) عاید شهرداری تهران خواهد شد. . سوزاندن زباله و تولید انرژی از پسماند خشک که قابلیت احتراق بالا دارند (پسماند های . بررسی تاثیر آلودگی هوا بر سلامت با کمک سلول‌های بنیادی.

مروری کوتاه بر انواع سوخت قابل استفاده در صنعت سیمان

دربردارد و منجر ب ه آلودگی زیاد )بیش از حد( از جمله تولید. می ش ود. . س وختی با ارزش حرارتی و کیفیت باالتر از پس ماند ش هری. اس ت. . 1- Municipal Solid Waste ... بخش ان رژی به ویژه احتراق س وخت های هیدروکربنی به جو.

اصل مقاله (832 K) - فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو

2 نوامبر 2015 . آﻟﻮدﮔﯽ. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ. : ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي و ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي،. ﻧﺸﺮ ﮐﺮﺑﻦ، اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻻزم ﺑـﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎ. ي اﺣﺘـﺮاق درون. ﺳﻮز. ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﯿﻮدﯾﺰل ... ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮ. ش ﺑﺎﻻ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. را. ﻣﯽ ﺗﻮان. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻘﻄﯿﺮ از. ﺑﯿﻮدﯾﺰل. ﺟﺪا. ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﺮاي اﯾﻦ. ﻣﻨﻈﻮر . ﭘـﺲ از ﺻـﺎف ﮐـﺮدن اﯾـﻦ ... Zhang Y., Dube M.A., McLean D.D., Kates M., Biodiesel production from waste cooking oil: 1.