سمینار/ تز دکتری - دانشکده مهندسی معدن

48, روشهاي انتخاب تجهيزات كارخانه هاي كانه آرايي فلزي, رعيتي بنادكوكي، محمود . 50, پردازش تصاوير ماهواره اي و كاربرد آنها در اكتشاف صنايع معدني, بري زادي ، محمد . 74, پيشرفتهاي فلوتاسيون ذرات ريز, نيك گفتار ، محمدرضا, 810576072, استخراج ... 226, مروري بر چگونگي كاهش روانگرايي دانه اي با استفاده از اجراي ستون سنگي به.

کاربردهای عایق های حرارتی نانو ساختار در صنعت برق و انرژی

از بررســی های چندیــن ماهــه در رابطــه بــا کیفیــت تجهیــزات تولیــدی مــا، .. آتش فشانی مانند بازالت و دولومیت به همراه مقدار سرباره کوره های آهن، ساخته می شود. . داخــل مالت هــا بــه عنــوان دانه بنــدی اســتفاده .. تابش حرارتی از آن )به علت حفره های بســیار ریز( .. پــردازش و مونتــاژ، مانع انتقــال الکترون ها یــا یون هــا در ادوات انرژی.

ساخت سازه های بتنی یکپارچه. مقررات عمومی ساختمان ها و سازه ها در بتن .

18 فوریه 2018 . معرفی ماشین آلات، ماشین آلات و تجهیزات (مخلوط بتن و پمپ بتن) با کارایی بالا .. با افزودنی های سرباره دانه ای، بیش از 20٪ - سرباره سیمان پرتلند؛ . مواد افزودنی معدنی:فلاسک، زمین دارای جدار سیلیسی، زمین سرباره دانه ریز و خاکستر . جهت اصلی افزایش پردازش ساختارهای یکپارچه و کاهش هزینه های کار برای اجرای.

عناوين رساله هاي دكتري در قالب پژوهانه.xlsx

2203000400. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺒﮏ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات ... ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ دﺗﺮاﻧﺖ در داﻧﻪ ﺑﺎروت. ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي . ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮ رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻟﯿﺎژ. ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ AZ91 .. 2204000447. ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﭘﺮدازش دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راداري ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده .. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺮب از ﺳﺮﺑﺎره ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﯿﺎر. ﮐﻮره ﻫﺎي.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

سنگ خالص فروش را پوشش می دهد بیش از 160 کشور و مناطق از قاره های مختلف و دفاتر خارج از کشور در بیش از 20 کشور تاسیس شد.اگر شما هر گونه نیاز دارد، لطفا با من.

تجهیزات برای پردازش دانه های خیلی ریز و سرباره,

كارنامه پژوهشي سال 1394 - امور توسعه پژوهش - دانشگاه صنعتی خواجه .

ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ......... . .. پردازش و تحلیل سیگنال رادار با استفاده از .. مشاوره طراحی و تولید تجهیزات ابزاردقیق، واردات و. صادرات .. Kazemi. Investigation Of Very Fast Transient Over Voltages In .. پلي. پروپيلن. بر. CBR. خاك. هاي. ريز. دانه. و. درشت. دانه. 6. دومين. كنفرانس. ملّي. مكانيك. خاك.

تجهیزات برای پردازش دانه های خیلی ریز و سرباره,

جوش‌های بدن فرزندتان، خبر از بیماری می‌دهد!

22 مه 2016 . مجله سیب سبز: جوش‌های ریز و قرمز در بدن فرزندتان ظاهر شده که با دیدن آنها دست و پای خود را گم کرده‌اید. با دیدن این دایره‌های قرمز‌رنگ در بدن کودک‌تان،.

سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران . - همایش های ایران

. مبدل های بیومدیکال - ابزاردقیق بیومدیکال - بیوانفورماتیک - پردازش سیگنالهای حیاتی - تجهیزات پزشکی) · کامپیوتر (شبکه کامپیوتری - هوش مصنوعی - پردازش صوت و تصویر - کدینگ و رمزنگاری .. بررسی مقاومت فشاری خاک تثبیت شده با ژئوپلیمر سرباره مس . بهسازی خاک های ریز دانه رسی سیلتی با استفاده از تاثیر آهک.

سمینار/ تز دکتری - دانشکده مهندسی معدن

48, روشهاي انتخاب تجهيزات كارخانه هاي كانه آرايي فلزي, رعيتي بنادكوكي، محمود . 50, پردازش تصاوير ماهواره اي و كاربرد آنها در اكتشاف صنايع معدني, بري زادي ، محمد . 74, پيشرفتهاي فلوتاسيون ذرات ريز, نيك گفتار ، محمدرضا, 810576072, استخراج ... 226, مروري بر چگونگي كاهش روانگرايي دانه اي با استفاده از اجراي ستون سنگي به.

دریافت این شماره - انجمن آهن و فولاد ایران

و پيشرفته بجاي تكنولوژي هاي كهنه و منسوخ، نصب تجهيزات . مصرف كم، بازيابي بيشتر در سرباره، قراضه فوالد، گازهاي ... پيش از اين، مناطق پردازش ... ادامه ريز ساختار و همچنين نتايج آزمايشات مكانيكی همچون .. در مرز دانه های بين دندريتی به صورت اليه ايی NbC با تركيب ... خيلي بزرگ ABB EAF-EMSقوس الكتريكي بحث شد.

الگوها و ظرفیت های دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه تعامالت صنعتي .

اندازه فعاليت، ميزان وابستگي به تجهيزات و ماشين آالت و يا سامانه هاي نرم و يا نوع مديريت و .. الگوی انجام مأموریتی بزرگ و شکستن آن به ریز پروژه ها . زير ساختهای غنی کارگاهی و آزمايشگاهی برخوردار است لکن کماکان در خيلی از زمينه ها ... کولیس تعیین ابعاد سنگ دانه هاي کروي ... در کنار اهداف کنترل، شامل پردازش سيگنال نيز.

Construction Chemicals Industry - انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی .

و از اجــرای این برنامه خیلی تشــکر و تمجید نمود. وی اظهار داشــت که ... تجهیزات مخلوط کردن بتني باید عاري از روغن،. گریس، زنگ .. سیماني، استفاده از دانه های ریز معدني فشرده شده. مي باشد؛ که این دانه ها .. سرباره کوره بلند، خاکستر بادی و خاکستر سبوس. برنج نیز بــه ... وضوح تصویر تعیین میشود را پردازش مینماید. هر. سلول این.

لوله_های_فولادی_انتقال_نفت_و_گاز.pdf ( 12025KB )

7 مه 2017 . ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ. 83. 4-3. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺟﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ . ﺣﺠﻢ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي ﻣﻮاد را ﻣ. ﺗﻲ. ﻮان. در ... ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻌﺎدل آﻫﻦ و ﻛﺮﺑﻦ. اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﺳﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮا. ي. ﺷﻜﻠ. ﻬﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. رﻳﺰ. ﺳﺎﺧﺘﺎ. ر. دروﻧﻲ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ... ﻫﺎي. ﺑﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻚ ﺳﺮﺑﺎره و ﻳﺎ دو ﺳﺮﺑﺎره. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ .. ﺑﻪ ﺟﻠﻮ دارد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻮﺷﻜﺎري. ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .. ﺑﻌﺪ از ﭘﺮدازش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺠﺮب ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﮔﺰارش ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ.

گزارش 1395/04/17 8:34

25 ژوئن 2016 . دانه بندي. جمع. كنسانتره. سنگ آهن. سنگ آهن. دانه بندي. جمع. شركت معدنی و صنعتی چادرملو .. خارج سازی ته ریز سیکلون های هوایی کارخانه فراوری مگنتیتی . مهندسي ، خرید و ساخت تجهیزات گوگرد زدایي از گازخروجي کارخانه گندله سازي و تشویه . ســن تقریبــي یــک نمونــه از ســرباره کوره هــاي قدیمــي معــدن گل گهــر، در.

اصل مقاله (3591 K)

مطالعه تاثیر متقابل متغیرهای عملیاتی فلوتاسیون ستونی با ویژگی های تصاویر کف .. را می توان با استفاده از روش های پردازش تصویر که قادر به . آسیا با ته ریز سرند مخلوط شده و به سیکلوني که در مدار بسته . دانه بندی ریزتر از 100 میکرون، وارد جداکننده مغناطیسي .. شكل 6: مدار و تجهیزات سلول فلوتاسیون ستونی مورد استفاده.

کاربردهای عایق های حرارتی نانو ساختار در صنعت برق و انرژی

از بررســی های چندیــن ماهــه در رابطــه بــا کیفیــت تجهیــزات تولیــدی مــا، .. آتش فشانی مانند بازالت و دولومیت به همراه مقدار سرباره کوره های آهن، ساخته می شود. . داخــل مالت هــا بــه عنــوان دانه بنــدی اســتفاده .. تابش حرارتی از آن )به علت حفره های بســیار ریز( .. پــردازش و مونتــاژ، مانع انتقــال الکترون ها یــا یون هــا در ادوات انرژی.

ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي در دﻳﮕﻬﺎي ﺑﺨﺎر

ﻫﺎي ﺑﺨﺎر ﺷﺪه و در ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎﻣﻞ آن ﻣﻲ . ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش، ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ .. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﮔﺮدش ﻣﺠﺪد ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ... ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در. اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ وﻗﺖ ﻣﺴﺌﻮل دﻳﮓ ... اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن ذرات رﻳﺰ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رﻳﺰ در ﺟﺎﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﻧﺘﻮان از روش ... ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و از ﻧﻮع ﺳﺮﺑﺎرة.

طرح هاي صنعتي برگزيده دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور نشانی دبیرخانه

بازیابی و استحصال وانادیوم )V2O5( از سرباره های وانادیوم دار در مقیاس آزمایشگاهی .. طراحی الگوریتم و پیاده سازی واحد پردازش سامانه پسیو مکان یابی اهداف هوایی به کمک . تاثیرگذار شامل قطر ورودی، قطر سرریز، قطر ته ریز، قطر بدنه ي هیدروسیکلون، . با توجه به تجربه مجری طرح در زمینه طراحی و آماده سازی تجهیزات پژوهشی مورد نیاز.

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس - مرکز آمار

ﻫﺎي داﻧﻪ. دار و ﻣﯿﻮه. ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ. دار، ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ. 0136. ﺑﺬر ﻣﯿﻮه. 01360. ﺑﺬر ﻣﯿﻮه .. ﻫﺎي رﯾﺰ ﺑﻪ. ﻫﻢ ﮔﺮه. ﺧﻮرده. ) 27992. ﻧﺦ و ﻗﯿﻄﺎن ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرﭼﻪ. اي؛ ﻧﺦ و ﻧﻮار ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﯽ، اﺷﺒﺎﻉ ﺷﺪه .. ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ... اﺳﮑﯽ روي ﺑﺮف و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﮑﯽ روي ﺑﺮف؛ اﺳﮑﯿﺖ روي ﯾﺦ و اﺳﮑﯿﺖ ﭼﺮﺥ ... ﺳﺮﺑﺎره، ﮐﻒ. ﺑﺎره، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد. 39310. ﺳﺮﺑﺎره،. ﮐﻒ.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا - hse-niordc - پالایش و پخش

ﺧﻮﺩﺭو ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ. ﻫﺎی ﺯﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ. ﻣﻮﺍﺩی ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺩﺍﻧﻪ. ﻫﺎی ﺭوﻏﻨﯽ و ﻧﯿﺸﮑﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ... ﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ .. ﺷﻮﻧﺪ و ﺩوﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ .. ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻏﺬ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﯾﺰ ﮐﺮﺩﻩ و ﺑﺎ ﺁﺏ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯽ .. ﺧﯿﻠﯽ. ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ . . 2. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺁﺗﺶ. ﺳﻮﺯی. ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ و وﻗﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺶ .. ﻣﻮﺍﺩی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ.

روش های تولید بتن سبک - مهندسی عمران و معماری - سازه برتر

خیلی از مواد پر کننده سبک به عنوان محصولات فرعی دیگر عملیات صنعتی تولید می . پودر ریز خاکستر سوخت را مرطوب ، گلوله ، داغ و یکپارچه می کند تا ماده سبک و همگنی به دست آید . . سرباره کوره بلند یک تولید جانبی صنعت فولاد سازی است. . بتن تهیه شده با دانه های پلی استایرن بیشتر زمانها به عنوان ماده اصلی عایق حرارتی.

لوله_های_فولادی_انتقال_نفت_و_گاز.pdf ( 12025KB )

7 مه 2017 . ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ. 83. 4-3. ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺟﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ . ﺣﺠﻢ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي ﻣﻮاد را ﻣ. ﺗﻲ. ﻮان. در ... ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻌﺎدل آﻫﻦ و ﻛﺮﺑﻦ. اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﺳﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮا. ي. ﺷﻜﻠ. ﻬﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. رﻳﺰ. ﺳﺎﺧﺘﺎ. ر. دروﻧﻲ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ... ﻫﺎي. ﺑﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻚ ﺳﺮﺑﺎره و ﻳﺎ دو ﺳﺮﺑﺎره. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ .. ﺑﻪ ﺟﻠﻮ دارد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻮﺷﻜﺎري. ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .. ﺑﻌﺪ از ﭘﺮدازش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺠﺮب ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﮔﺰارش ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ.

ليست پايان نامه - دانشگاه اصفهان

31, موجود - کارشناسی, 1372, دكتر محمد نعمت بخش, شكري، محمود, شبكه هاي مختلط, 1/30 ... قلي پوربور خيلي، نادر, طراحي و ساخت رابط قلم نوري و پورت صفحه كليد, 1/222 .. با شبكه هاي GPRS و چگونگي كنترل تجهيزات از راه دور بوسيله شبكه اينترنت, 1/ . پردازش تصوير و كنترل موتورها از راه دور در ريز ربات هاي پرنده هوشمند, 1/879.

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

34 - پیش فرآوری دانه سورگوم با امواج فراصوت به منظور بهبود فرآیند استخراج .. 1005 - بررسی کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی ریز ساختار بستنی (چکیده) .. 2065 - زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت .. 3157 - تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره.

آشنایی با روش های آلیاژسازی و خصوصیات آلومینیوم – مجله علمی آموزشی .

21 مه 2015 . به طور کلی آلیاژ های آلومینیوم به دو دسته کلی تقسیم می شود : . سپس فلز مورد نظر را به صورت قطعات ریز و کوچک در داخل فویل های آلومینیمی . در این کوره ها ترکیب شیمیایی مذاب یکنواخت تر بوده و سطح سرباره خوبی در ذوب ریزی ندارند . . نیاز به تجهیزات گران قیمت کمتر استفاده می شود و عموما بیشتر از دگازور ها.

ویژه نامه دوره 16 سال 1395 - مهندسی عمران مدرس - دانشگاه تربیت مدرس

پردازش پاسخ سازه ها با کمک تبدیل موجک برای تشخیص آسیب های رخ داده در اثر زلزله .. This issue is very probable in non-continuous post-tensioned bridges. ... نمودار دانه. بندی مصالح در شکل. (1). نشان داده شده است. برای ساخت نمونه نیز از همان ... ظر کرده. اند که تحکیم ث. انویه ب. ه تخلخل دوگانه و خرو. آب حفره. ای از ریز. حفره.

ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺯﻳﺮ - engineerassistant

8 سپتامبر 2015 . ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌـﺪﻧﻲ. ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ. .. ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻛﻮﺭﻩ ﺫﻭﺏ. P6F ... ﻫﺎﻱ ﻛﻤﺮﺑﺎﻻ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. . ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ .. ﺩﺍﻧﻪ ﺭﻳﺰ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ. ﺭﻭﺵ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ. ﻧﺤﻮﻩ ﺟﺎﻳﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ. ﭘﺮﻛﻨﻨﺪﻩ .. ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ.