راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي - وزارت بهداشت

4- انتخاب و خرید ماشین آالت جدید و تجهیزات محافظتی شخصی .. كودهای شيميايی در جهت توليد محصول سالم و حفظ محيط زيست می باشد كه در مسير رسيدن به .. دس تورالعمل های كارخانه سازنده دستگاه ها و س اير اطالعات و راهنمايی های موجود در آنها را .. هنگامی كه داربست در حال حركت است، سكوی مربوط به مواد و نيروی كار را از هم جدا كرده.

هنگامی که تولید 750 تن دستگاه خرد,

بانک پیشرفت و توسعه - بانک صنعت و معدن

ظرفيت توليد كل كشور 70 هزار مگاوات كه بانك صنعت و معدن حدود 9٪ )حدود 6000 مگاوات( از ظرفيت توليد برق . تامين اعتبار 6 ميليارد دالری از محل خط اعتباري چين.

Untitled - ایمیدرو

10 آوريل 1993 . ﻫﺰﯾﻨﻪ ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ... ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 16 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ . ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﺍﺩ : ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﻠﻮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ 750 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ 3.4 .. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ.

هنگامی که تولید 750 تن دستگاه خرد,

درسنامه آموزشی انسان و محیط زیست کلاس یازدهم عمومی کلیه رشته ها درس .

2 سپتامبر 1996 . آیا تاکنون از خود پرسیده اید که در سراسر جهان چه میزان انرژی مصرف می شود؟ . این وسایل و دستگاه ها انرژی خود را از کجا به دست می آورند؟ ... استفاده از یک توربین بادی 750 کیلوواتی برای تولید برق، می تواند از انتشار حدود 1179 تن کربن دی . ساخته شده است و یونانیان برای خرد کردن دانه ها و مصری ها، رومی ها و چینی ها.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﯽ - سازمان جهاد کشاورزی .

10 مه 2017 . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﯾﺎ از ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺗـﻦ در ﺳـﺎل. 1346. ﺑـﻪ .. ﺮف ﮔﺮدد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫـﺎي ... رﺷﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در ﻣﺮﺣﻠﻪ روزت و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﻪ. ﻫﺎ. 10 .. 750. ﮔـــﺮم در ﻫﮑﺘـــﺎر ﭘـــﺲ از ﮐﺎﺷـــﺖ و ﻗﺒـــﻞ از ﺳـــﺒﺰ ﺷـــﺪن. اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﯽ ﺷـــﻮد ... ﻫﺎ را ﺧﺮد ﻣﯽ.

ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻮد و اي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﮔ - نشریه حفاظت منابع آب .

14 نوامبر 2015 . ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﮔﯿﺎه ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه. اي. و. ﮐﻮد. ﻧﯿﺘﺮوژن . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب و ﮐﻮد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. از اﯾﻦ رو ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر داﺷﺖ. ﻣﻘﺪار ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب .. ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح. ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ... ﺧﻂ. ﮐﺶ. ا. ﻧﺠﺎم. ﮔﺮد .ﺪﯾ. ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﻘﺪار ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد.

ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻮد و اي ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﮔ - نشریه حفاظت منابع آب .

14 نوامبر 2015 . ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﮔﯿﺎه ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه. اي. و. ﮐﻮد. ﻧﯿﺘﺮوژن . ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب و ﮐﻮد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. از اﯾﻦ رو ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر داﺷﺖ. ﻣﻘﺪار ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب .. ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح. ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ... ﺧﻂ. ﮐﺶ. ا. ﻧﺠﺎم. ﮔﺮد .ﺪﯾ. ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻣﻘﺪار ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻘﺪار ﻋﻤﻠﮑﺮد.

افتتاح اولین صندوق تأمین مالی خرد روستائی در دفتر پست بانک .

توليد و رونق اقتصادی کشور بخصوص مناطق روستائی، شناسائی بازارهای خارجی جدید. با هدف عرضه ... به این موض وع می پردازد که چ را در رویه خط. مش ی دولتی آیین نامه و .. هنگامی که سازمان .. از این رو چابکی با داش تن ن گاه راهبردی به. تغییرات و .. مبلغ 750 هزار دالر از انتخاب مجدد نیکس ون حمایت کرد و از آنجا که.

ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي در دﻳﮕﻬﺎي ﺑﺨﺎر

ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر. 64. ﺷﻜﻞ. 7. – .. 750. ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎﻋﺖ. ) ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺛﺮ ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از رﺳﻮب. ﮔﺬاري، اﻳﺠﺎد ﺧﻮردﮔﻲ در دﻳﮓ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻً . ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺎ. ر ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ... ي ﺑﻬﻴﻨﻪ از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن زداﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎر آب از ﺑﺨﺶ ... اﺳﺖ، ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺗﻦ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ. 12 .. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ذرات ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺧﺮد ﺷﺪه و از ﺳﻄﻮح ﻛﻨﺪه. ﻣﻲ.

احتراق تمیز زغال سنگ - satkab

هنگامی که ذغال سنگ به عنوان گزینه کم خطر تر مطرح باشد، شرکت های برق. نمی خواهند .. co تولید شده2 می نماید و سالانه بیش از 3 میلیون تن. در فرآیند را . تغییرات در خط لوله گاز طبیعی که سوخت واحد را تأمین ... حدود 750 مگاوات توان الکتریکی به شبکه تحویل ... بعلاوه، برای قدردانی کامل بابت خرید انحصاری برق از نیروگاه ها،.

سیستم صوتی پرقدرت سینما خانگی سونی SONY DZ750K MUTEKI .

21 سپتامبر 2015 . خرید و فروش سینما خانگی سونی دی زد 750 کا دارای طراحی زیبا و با . با توجه به شکل، اندازه و ساخت و ساز کالیبره شده این سیستم صوتی می توانید . سیستم اصلی دستگاه بسیار نازک و فشرده و در عین حال بسیار مستحکم می باشد که دارای . دارای قابلیت ردیابی برای این سیستم ردیابی خودکار هنگامی که شما دکمه.

فارس مقام اول کشور در تولید و سطح زیر کشت گلرنگ در سال زراعی جاری

و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﻰ در ﺗﺎﻣﯿﻦ روﻏﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ؛ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ 12000ﻫﮑﺘﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ 7000 ﺗﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ. ﻣﻘﺎم اول ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل زراﻋﻰ ﺟﺎرى .. ممنوعیت خرید و فروش 30 هزار قطعه باغ شهر در شهرستان شیراز: 61 . .. این است که بگوییم به خط پایان رسیده ایم و باید با. برنامه ریزی در .. خرید محصوالت. در سطح شهرستان فعال شده و تاکنون حدود 1382 تن گندم و 750 تن جو.

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني - وزارت بهداشت

س اختمانی احساس مس وليت نمی كنند و اعتقاد دارند كه فرایند ساخت و ساز یک . بوده و توس عه اجتماعی نيز نيازمند حفظ حقوق آنها از جمله حق داش تن سالمت . اولين قدم در سيس تم مدیریت بهداش ت حرفه ای و ایمنی خط مشی گذاری است. .. ب- كارگرانی كه در كارهایی مانند خرد كردن، آسياب كردن، برش و صيقل كاری و سایر عمليات.

نشاسته تاپیوکا تولید کنندگان ماشین آلات سنگ زنی سنگ شکن مخروطی

چه مواد برای فک سنگ شکن, که با نشاسته ساگو تهیه شودسنگ شکن تولید, میزان رفت و برگشت . . پودر بسیار ریز ماشین سنگ زنی ; سنگ خط تولید انعطاف پذیر ; . ماشین آلات و یک خرد کردن سنگ های کوچک تن در, 3 جولای 2013, موج . . سنگ شکن مخروطی, 20 کیلوگرم کود اوره برای تولید یک تن شلتوک, سابقا هنگامی که این دانه ها.

براي دريافت نسخه PDF تـام نـامه 18 اسكـن كنيد - تام ایران خودرو

گام های موثری را برای تحقق سند 1404 كه ظرفيت 55 ميليون تن برای. فوالد خام پيش .. الزم به ذكر است، قبل از اين پروژه نيز خط توليد بدنه پژو 2008 كه. تمامی مراحل.

دامیار برتر - گذری بر تغذیه دام و مواد مغذی و خوراکی

تغذیه صحیح عبارت است از غذا دادن به دام به طرز صحیح و علمی به طوری که علاوه بر .. هنگامی که لوبیای سویا خرد می گردد سه محصول اصلی حاصل می شود: روغن، کنجاله و . به طور متوسط به ازای هر تن لوبیای خرد شده، 750 کیلو گرم کنجاله سویا تولید می شود. .. مواد خوراکی و چگونگی استفاده از آن ها توسط دستگاه گوارش موجود زنده می باشد.

اطلاعات کلی درباره فلز طلا - کوره ذوب طلاوفلزات قیمتی "ذوب نیک .

دستگاه های الکترونیکی حالت جامد مدرن از قبیل کامپیوترها نیاز به کنکتورها، کنتاکت ... طلا یک روند عمومی کاهش تولید طلا بین سالهای 1860 تا 1880 به چشممی خورد. . قابل ذكر آنست كه درست در هنگامی كه قیمت طلا در سال 1981 شروع به كاهش گذاشت، ... این افزایش تولید برای بیشتر ازدو دهه ادامه داشت به طوری كه تولید طلا از 750 تن.

رزﯾﻦ ﺑﺎﮐﺎﻟﯿﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪات. ردﯾﻒ. ﺗﻦ در ﺳﺎل. 2000. ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﺟﻬـﺖ ﻗـﺎﻟﺒﮕﯿﺮی و رﯾﺨﺘـﻪ. ﮔﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺮ . ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘـﺲ از ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪن ﺧـﺮد و. ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ . ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ درﺻـﺪ ﺟﺎﻣـﺪ آن ﺑـﻪ. 70. – .. 200. -8. زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ. :( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ. ) ﮐﻞ زﯾﺮﺑﻨﺎ. ﮐﻞ اﻧﺒﺎرﻫﺎ. ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ. زﻣﯿﻦ. 1295. 750. 250. 4500.

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني - وزارت بهداشت

س اختمانی احساس مس وليت نمی كنند و اعتقاد دارند كه فرایند ساخت و ساز یک . بوده و توس عه اجتماعی نيز نيازمند حفظ حقوق آنها از جمله حق داش تن سالمت . اولين قدم در سيس تم مدیریت بهداش ت حرفه ای و ایمنی خط مشی گذاری است. .. ب- كارگرانی كه در كارهایی مانند خرد كردن، آسياب كردن، برش و صيقل كاری و سایر عمليات.

کمپوست چیست

کمپوست (‌کود حاصل از زباله ) یکی از بهترین مالچ های ( کاه و برگی که برای . این فعالیت سبب تولید ترکیبات هوموسی شده که به راحتی توسط گیاه جذب می شود[1] . .. سرعت کمپوست سازی شما بستگی به چگونگی جمع آوری مواد ، خرد کردن آنها و . ولی هنگامی که دما بین 104 یا بالای 131 درجه فارنهایت باشد باید توده را زیر و رو کرد .

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۹ - ستاد توسعه فناوری نانو

1 مه 2013 . گزارش بررسی همکاری بين المللی كشورها در توليد علم نانو . با استفاده از دستگاه ميکروسکوپ نيروی اندازه گيری مدول یانگ مواد نانوساختار .. در اين پژوهش افزود: »به طور کلی هنگامیکه مواد .. بیماری سل، بروسال ملی تن سیس باکتری مولد ... برای سال 2014، بالغ بر 750 میلیون دالر در .. خالصه اهداف كالن و اهداف خرد.

اطلاعات کلی درباره فلز طلا - کوره ذوب طلاوفلزات قیمتی "ذوب نیک .

دستگاه های الکترونیکی حالت جامد مدرن از قبیل کامپیوترها نیاز به کنکتورها، کنتاکت ... طلا یک روند عمومی کاهش تولید طلا بین سالهای 1860 تا 1880 به چشممی خورد. . قابل ذكر آنست كه درست در هنگامی كه قیمت طلا در سال 1981 شروع به كاهش گذاشت، ... این افزایش تولید برای بیشتر ازدو دهه ادامه داشت به طوری كه تولید طلا از 750 تن.

شماره 21dd

مسـئله ای دیگـر کـه قابـل یـاد آوری مـی باشـد ایـن اسـت خـط لولـه گاز . فــاز جدیــد خواهــد ســاخت. . از )300( تـن فارغـان پوهنتـون کابـل، پولـی تخنیـک و سـایر .. نخواهیــم خــورد امــا از مــردم والیــت هــای غــرب وجنــوب .. فصــل بهــارو در هنگامــی اتفــاق مــی افتــد کــه بارانهــای ... درحــدود 1800 کیلومترطــول دارد، کــه 750 کیلومتــر آن از.

دانلود - پژوهشکده محیط زیست - Tums

تن ظرفیت در هفته که کامالً شبیه به کوره هاي آهک پزي بوده شروع و به مرور هماهنگ ... در مواجهه با صدا، کنترل تطابق و تعقیب اشیاء به هم می خورد و عکس العمل به نور . دستگاه دزيمتر به همراه کارگر بوده و مواجهه واقعي وي را اندازه گیري نموده و در پايان شیفت دز ... هنگامي که شرايط موجود امکان کنترل گرما را در منبع تولید محدود نمايد يا اينکه.

ژلاتین - دانش روز | دانش روز

20 مه 2013 . Nitta 750. Gummi Gelatin P-5. Tenderset M7. Biofine P .. میزان تولید ژلاتین در سال 2010 در جهان در حدود 315000 تن بوده است که این ژلاتین از مواد . پس از خشک شدن، استخوان ها ابتدا در خرد کن اولیه وارد می شوند و پس از تبدیل به .. نیمه جامد ژل، وارد دستگاه اکسترودر می شود که جهت سرد کردن ژلاتین از ماده گلیکول.

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - مقاله های معدن

15 ژانويه 2014 . برای گرمکردن، سوزاندن در دیگهای بخار، سوخت یا تولید برق که . میانگین هزینه اصلی یک دستگاه بهرهبرداری متان به مقیاس و نحوه انتخاب روند بهرهبرداری بستگی دارد. .. مرحله سوم خرد کنی توسط شش عدد سنگ شکن سر کوتاه مخروطی انجام می گیرد . . خوراک وارد کوره ریورب با ظرفیت 750 تن در روز می گردد و خروجی از.

عمارت قزاقخانه - هواپیمایی هما

6 ژانويه 2017 . ساخت. بی شک تأثیر دعا در آن شرایط زمانی حتی از جهاد با شمشیر و نبرد با .. نماينده بوئینگ در مراســم امضــای خريد 80 فروند .. هنگامی که در تاریخ دوم اسفندماه سال 1386، روز جهانی راهنمایان گردشگری برای .. آب های آزاد 750 متر و آب و هوای آن در اثر مجاورت کویر خشــک و گرم است. .. ســر و تن خود را می شویند پس ازآن.

نشاسته تاپیوکا تولید کنندگان ماشین آلات سنگ زنی سنگ شکن مخروطی

چه مواد برای فک سنگ شکن, که با نشاسته ساگو تهیه شودسنگ شکن تولید, میزان رفت و برگشت . . پودر بسیار ریز ماشین سنگ زنی ; سنگ خط تولید انعطاف پذیر ; . ماشین آلات و یک خرد کردن سنگ های کوچک تن در, 3 جولای 2013, موج . . سنگ شکن مخروطی, 20 کیلوگرم کود اوره برای تولید یک تن شلتوک, سابقا هنگامی که این دانه ها.