فشار زائد توسعه آینده آسیاب ذوزنقه,

00001,ماده 1- کليه کـــارفرمايان ،کـــارگران ،کــارگاهها ، موءسسات .

01069,ماده 69 : كارفرما مكلف است به كارگراني كه روي شبكه تحت فشار برق كار .. كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود خود را توسعه دهند مكلف اند .. آينده شرايط مذكور را احراز نمايند ميتوانند درخواست بازنشستگي خود را با رعايت .. موقع بروز حريق بايد اتخاذ شود و همچنين انتقال مواد زائد و بي مصرف به خارج آشنا شوند.

اولویتهای تحقیقاتی مرتبط با نیازهای صنعت توزیع برق سال 97

با اجرای این اقدامات و کاهش فشار بر شبکه می‌توان بخشی از نیاز به توسعه و احداث ... روش برای تعریف و کمی سازی خطاهای انسانی هم به صورت آینده نگر ( پیشبینی خطای .. نیاز به یک سری تجهیزات آزمایشگاهی مانند میکسر مکانیکی و آسیاب میباشد. .. کردن ترکیبات PCBs موجود در روغن‌های زائد ترانسفورماتور که یکی از مشکلات.

ﻋﻀﻼﻧﯽ – دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﮑﻠﺘﯽ درﺳﻨﺎﻣﻪ - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وﻗﺘﻲ دﺳﺖ را در وﺿﻌﻴﺖ اﻓﻘﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺷﻲ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ، اﻳﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد ... زاﺋﺪ ﻛﻮروﻧﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﺨﻮان اوﻟﻨﺎ ... ردﻳﻒ دﻳﺴﺘﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : ذوزﻧﻘﻪ اي. (trapezium). ، ﺷﺒﻪ ذوزﻧﻘﻪ اي .. ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺮ دو ﻓﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ دﻧﺪان آﺳﻴﺎب ﺑﺰرگ ﻣﺒﺪاء ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺳﭙﺲ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪه در ﻣﺠﺎور .. ﺷﺪه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ .. در ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻗﺎﻟﺐ.

ال - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

20 - ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری (چکیده) .. 79 - توسعه مدل سینتیکی تبدیل خوراک در فرآیند تبدیل دی اکسید کربن به ... 379 - کاربرد تکنولوژی فشار بالا در صنایع گوشت (چکیده) .. 1078 - تخمین تنش برشی در کانالهای ذوزنقه ای با استفاده از شبکه های عصبی (چکیده)

اصل مقاله

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ در اﻳﺮان. ﻣﻬﺮداد ﺑﺮدﺑﺎر. 93 .. ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﻬﺎم داران ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزار را ا .. اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. (. رﻫﻨﻤﺎﻳﻲ .. از ادﻏﺎم اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮔﻮاﺑﺮ و آﺳﻴﺎب ﺳﺮان. ) ﻟَﻮ ﻧﺪ وﻳﻞ ... ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮل در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ دﻫﻪ. 1930 .. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ذوزﻧﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ.

دانش فني پايه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

در پایـان انتظـار مي رود که شـما هنرجویـان عزیز و آینده سـازان این مرز و .. ط( تحقـق طرح هـای توسـعه و آبادانـی کشـور مطابق سیاسـت های کالن کشـور با جلـب ... کانی هــای بــا درجــة ســختی 1 زیــر فشــار انگشــت شســت ســاییده می شــوند. ... دسـت آمـده را آسـیاب نمـود و بدیـن ترتیب سـیمان را بـه دسـت آورد و چون سـیمان حاصله، رنگ سـنگ های.

نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

2 مه 2015 . توسعه ی چندعملکردی، به عنوان یک راه سودمند و پایدار .. آلودگی هوا و صوت، دفع مواد زائد و فاضالب، انبوهی ترافیک و فضای سبز قرار دارد. جنبه ی.

Dictionary of Manufacturing Engineering: English . - ResearchGate

. help of Allah. Almighty, in the next editions, we will offer a better quality book to our loved ones. . دایره گام. چرخ دنده addendum circle. تاج دندانه، سردندانه addendum of tooth ... میله آهنی bar mill. دستگاه نورد میله bar rolling. باریم barium. فشار سنج، هوا سنج .. توسعه دادن، بسط دادن، به تفضیل شرح دادن .. مقدار براده آهن زائد.

hazm/words.dat at master · sobhe/hazm · GitHub

آسیاب 404063 N. آسیایی 6490387 N ... آینده 3184579 N,AJ .. توسعه 24706688 N,AJ .. ذوزنقه 19 N,NUM .. زائد 838056 N,AJ,ADV .. فشار 2822117 N,AJ.

فشار زائد توسعه آینده آسیاب ذوزنقه,

ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . *. اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺑﺮاي ﭼﯿﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺒﻼً در زﻣﯿﻦ ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺷﺪه ﭘﺸﺘﻪ ﺳـﺎزي ﺑـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ذوزﻧﻘـﻪ اي ﺷـﮑﻞ ﮐـﻪ. ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺰرگ آن ﯾﮑﺼﺪ و .. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه را ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زاﺋﺪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد از ﻣﺤـﻞ دور ﻧﻤـﻮده و. در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﭘﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .. آﯾﻨﺪه اﺟـﺮا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺧﺎﮐﻬـﺎ. ي .. Northwood Pulp Mill. 11.

معرفی فناوری های جدید عمرانی و روش های اجرای آن ها مونوریل مونوریل .

قطارهای سری T350 طوری طراحی شده اند تا از نظر آیرودینامیکی برای تحمل فشار و ... را به کوره برده تا۵۰۰ درجه حرارت دهیم و پس از آسیاب کرده و به گرد گچ تبدیل کنیم.

Untitled

ﺑﻴﻤﺎري ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ وﻳﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي زﻳﺎد ﻋﺼﺎره ﺧﺎك. )ب. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﺎ .. A) time between parturition and next conception. B) time between .. ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺣـﺴﺎب. ﻧﻤﻲ آﻳﺪ؟ اﻟﻒ .. ز ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ. ) د. ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ .. ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺎل ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ذوزﻧﻘـﻪ. اي و ﺑـﻪ .. آﺳﻴﺎب ﻏﻼت ﺑﺮاي ﻃﻴﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ. : ) اﻟﻒ.

Journal of Mathematics - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

103 - ساخت تجهیزات مولد انرژی به منظور حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور (چکیده) .. 206 - شبیه سازی ناپایا و غیر همدمای خطوط لوله پر فشار انتقال گاز طبیعی (چکیده) ... 435 - نقش و جایگاه دیپلماسی شهری در برقراری صلح و توسعه (چکیده) ... 771 - کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد (چکیده)

پژوهشنامه سال 1392

ي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ذوزﻧﻘﻪ. اي. اﻧــﺪازه .. ﻫﺎي ﻛﻔﺎﻳﺖ، راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در ﻛﺎﻧﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺖ .. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ذره در ﮔـﺎم زﻣـﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠـﻲ و ﻧـﻴﻢ ﮔـﺎم زﻣـﺎﻧﻲ آﻳﻨـﺪه. اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﮔﺎم دوم ﭘﺮوﺟﻜﺸﻦ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻮﻛﺲ در ﺣﻀﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر اﺟـﺮا ﻣـﻲ. ﺷـﻮد .. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺑﺎر ﻣﻮاد زاﺋﺪ ورودي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

مدیریت خشکسالی - محیط زیست - سلامت نیوز

7 مارس 2018 . منظورم این است که اگر سال آینده وضع بارش‌ها خوب بود پیگیری مسئله سال‌های . سومین نکته اینکه توسعه کشاورزی در کشور باید متناسب با شرایط آبی . بین حوضه‌ای آب در سال‌های اخیر سبب افزایش فشار به منابع آب در مناطق مقصد و.

نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . - دانش نما

2 مه 2015 . توسعه ی چندعملکردی، به عنوان یک راه سودمند و پایدار .. آلودگی هوا و صوت، دفع مواد زائد و فاضالب، انبوهی ترافیک و فضای سبز قرار دارد. جنبه ی.

مدیریت خشکسالی - محیط زیست - سلامت نیوز

7 مارس 2018 . منظورم این است که اگر سال آینده وضع بارش‌ها خوب بود پیگیری مسئله سال‌های . سومین نکته اینکه توسعه کشاورزی در کشور باید متناسب با شرایط آبی . بین حوضه‌ای آب در سال‌های اخیر سبب افزایش فشار به منابع آب در مناطق مقصد و.

اﯾﺮان ﻫﺎی راه ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎزی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ آﯾﯿﻦ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺸﺎر ﺑﺎر ﭼﺮخ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی روﺳﺎزی. 1-4-. ﻻﯾﻪ. ﻫﺎی روﺳﺎزی و .. ﻋﺎری از ﻻی، رس و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ و زاﯾﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﻒ .. ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد و آﯾﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ. ﻧﯿﺴﺖ .. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺴﻪ در ﻃﻮل راه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺒﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ذوزﻧﻘﻪ .. ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻫﺎی آﺗـﯽ .. Colloid mill.

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران - همایش های ایران

بررسی تغییرات بستر کانال های پایدار با مقطع ذوزنقه ای با استفاده از مدل کامپیوتری . آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS . بررسی تاثیر فشار ناشی از خوردگی آرماتورها بر ترک خوردگی در سازه های بتن آرمه .. Optimization of turbidity removal process from paperboard mill wastewater by.

شرکت BP، بیشتر در انرژی های تجدید پذیر و انرژی پاک سرمایه گذاری .

10 فوریه 2018 . وی ادامه داد: انرژی های تجدید پذیر و پاک می تواند سریعتر از هر نوع انرژی سوختی دیگری رشد کند، اما جهان برای چندین دهه آینده به نفت و گاز نیز نیاز.

اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺤﺒ ﻲ ﺻﻼﺣ ﻞﻴ دﻛﺘﺮ اﺳﻤ

ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺟﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣـﺸﻜﻼت و . وﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﻲ و ﺳﺮﻣﻴﻚ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕـﻮﻳﻢ ﻛـﻪ .. و ﻓﺸﺎر. MPa. ) 200. را ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ روش. ﻫـﺎي ﭘـﺮس ﻛﻠﻮﺋﻴـﺪي. 1. و. رﻳﺨﺘﻪ. ﮔﺮي. دوﻏﺎﺑﻲ . ﻫﺎ ﺑﻪ روش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮب. ﮔﺬاري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ. ﻲ. ، ﺗﻠﻘﻴﺢ، آﺳـﻴﺎب. ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي و روش. ﻫﺎي ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي. 13[. 16،.

مشاوران توسعه آینده - اولین مجری طرحهای مدیریت دانش در ایران

مشاوران توسعه آینده اولین مجری طرح‌ های مدیریت دانش (knowledge management) در ایران و بزرگترین مشاور تخصصی ایرانی در زمینه مدیریت دانش است. ثمره تلاش.

ﺁﻫﻦ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ - engineerassistant

1 فوریه 2010 . ﺁﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﻮﺩ ﻇﻔﺮی. ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ .. ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﺑﺎﻻﺳﺖ .. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﯾﻠﻬﺎ، ﻋﻤﻠﯿﺎت راﺳﺖ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮد و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﺪون اﻋﻤـﺎل ﺿـﺮﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد . رﯾﻠﻬﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ .. ﺧﺎﺻﯽ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ... ﺧﻂ و اﺑﺘﺪای ﻗﻮﺳﻬﺎی داﯾﺮه .. ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ و ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ . ﺑﻪ ﺍﯾﻦ.

Shebak_ACA.pdf

آینده ای روشن در توسعه علوم مهندسی در ایران اسالمی است. این رشد چشمگیر در کنار تنوع. گرایش های ... بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فوالدی موجدار ذوزنقه ای.

لیلة القدر - 5 سهم دولت روحانی در توسعه فازهای پارس جنوبی چقدر است .

13 مه 2017 . از آنجا که پروژه‌ توسعه فازهای پارس جنوبی از حیاتی‌ترین پروژه‌های اجرایی حال حاضر در کشور است، عملکرد و رویکرد دولت یازدهم و مدیریت چهار ساله.

دانش فني پايه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

در پایـان انتظـار مي رود که شـما هنرجویـان عزیز و آینده سـازان این مرز و .. ط( تحقـق طرح هـای توسـعه و آبادانـی کشـور مطابق سیاسـت های کالن کشـور با جلـب ... کانی هــای بــا درجــة ســختی 1 زیــر فشــار انگشــت شســت ســاییده می شــوند. ... دسـت آمـده را آسـیاب نمـود و بدیـن ترتیب سـیمان را بـه دسـت آورد و چون سـیمان حاصله، رنگ سـنگ های.

پژوهشنامه سال 1392

ي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ذوزﻧﻘﻪ. اي. اﻧــﺪازه .. ﻫﺎي ﻛﻔﺎﻳﺖ، راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در ﻛﺎﻧﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻳﺎﻓﺖ .. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ذره در ﮔـﺎم زﻣـﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠـﻲ و ﻧـﻴﻢ ﮔـﺎم زﻣـﺎﻧﻲ آﻳﻨـﺪه. اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﮔﺎم دوم ﭘﺮوﺟﻜﺸﻦ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺎوﻳﺮ اﺳﺘﻮﻛﺲ در ﺣﻀﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر اﺟـﺮا ﻣـﻲ. ﺷـﻮد .. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺑﺎر ﻣﻮاد زاﺋﺪ ورودي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.