خط تولید.pdf - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺑﺎ . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺪن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻد ﺳﺎزي. وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮرد در . ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ. ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺧﺮد ﮐﺮد . اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ... ﻫﺮ ﺳﻠﻮل. 20-14. ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮﯾﻮد ﮐﮏ ﺳﺎزي دو درب ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي درب ﺑﺎزﮐﻦ و ﻫﻞ دﻫﻨﺪه، ﺑﺎ.

ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ

190 ... 7-3-. ﺗﺪوﻳﻦ. داﻧﺶ. ﻓﻨﻲ. ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻣﻨﻴﺰﻳﺎ. از. دوﻟﻮﻣﻴﺖ. ﺑﺎ. ﺗﺎﻛﻴﺪ. ﺑﺮ. اﺳﺘﻔﺎده. در. ﺻﻨﺎﻳﻊ. ﻧﺴﻮز. در. ﻣﻘﻴﺎس .. ﺳﻨﮓ. ﻣﻌﺪن. دوﻟﻮﻣﻴﺖ. ﺳﻴﺮﺟﺎن. 304 ... ﺟﺪول. ﻴﭘ. ﻮﺳﺖ. ج. -3--. آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻛﻠﺴﻴﻨﻪ. ﺷﺪه .. 1300 .... 35. ﺷﻜﻞ. 10-1-. ﻧﻤﻮﻧﻪ. MHS. در. داﺧﻞ. ﻣﺤﻔﻈﻪ. ﻛﻮره. ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ. ﺣﺮارﺗﻲ. در .. ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎزل دوم ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ وارد ﻣﺪار ﮔﺮدﻳﺪ .. ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻣﺨﺮوﻃﻲ.

Untitled - ResearchGate

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺮﺑﻪ اي در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻴﺶ از اﻧـﺪازة ﭘـﻮدر ﺳـﻨﮓ در داﺧـﻞ. ﮔﻤﺎﻧﻪ. و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻴﻂ از ... ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺻﺎف ﺷﺪه و ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ دﮔﻤﻪ. ﻫﺎ روي ﻣﺨﺮوط. ﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ . ﺟﻨﺲ آﻧﻬـﺎ .. از ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ. 93. و ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء ﺷﻜﻦ. 1 .. ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻔﻆ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ، وﻗﻮع ﻧﺸﺴﺖ. 25. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ، ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺶ.

نرخ عوامل موثر در فهرست‌هاي بهاي واحد پايه سال 1396

38, 36, 13040202, متصدی برق کارخانه آسفالت و سنگ شکن, نفر - ساعت ... 13, 11, 21010604, سیستم تولید و دانه بندی شن و ماسه به ظرفیت 350 تن, دستگاه - ساعت .. 861, 859, 28380801, مخروط فلزی ناقص وچکش وزن مخصوص, دستگاه - ساعت, 161 ... 174, 172, 31120801, سفال کفشک فوندوله به ابعاد 25 ×13 ×4/5, قالب, 1,300.

تولید سنگ شکن سنگ در ساعت 1300T مخروط,

Sheet1 (5) - دانشگاه صنعتی ارومیه

137, ارومک, اروميه, شهرک صنعتي 1, 2234397, 2234397, توليد کشمش تيزآبي . 182, اروميه ک 12 جاده مهاباد44123523834412353731حمید هاشمی9141416053, گاز co2, 1300 .. 1707, صنایع سنگ پارسیان, اروميه, کيلومتر 16 جاده مهاباد - روستاي القيان ص. .. 9125952417, حسین حاجی ابراهیمی, 9125952417, سنگ شکن مخروطی, 36.

"کاما" صادر کننده بزرگ سرب و روی ایران به مجمع نشست - بورس نیوز

3 ژوئن 2014 . جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باما ( سهامی عام ) رأس ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ . 2- تقسیم 1300 ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم . فرایند تولید شامل مراحل سنگ شکن ، آسیاب و واحد کانه آرایی به روش فلوتاسیون (شناور . ابعاد بزرگتر از 15 میلیمتر، روی سرند به سنگ شکن های مخروطی منتقل شده و این.

تولید سنگ شکن سنگ در ساعت 1300T مخروط,

کراشر باکت خورد کننده باکت سرند هیدرولیکی جهت اجرای پروژه های .

شارژ مجدد فروش ویژه دستگاه سرند و سنگ شکن هیدرولیکی جهت اجرای پروژه های لوله گذاری و . مشخصات فنی کراشر موجود در مدل چنگ 1300 . 9 ساعت پیش . تولید کننده ی انواع قطعات سنگ شکن و ماسه ساز و کارخانه اسفالت و ریخته گری فولاد و چدن و. ..,HS10 )،انواع سنگ شکن فکی- مخروطی (هیدروکن)- سنگ شکن موبایل(سیار)، ماسه ساز.

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺧﺎك از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﻫﻮازدﮔﻲ و ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ. ﻣﻲ .. ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻫﻚ در آﺟﺮ ﻣﻲ. ﺗﻮان آن را. 24. ﺳﺎﻋﺖ در آب. ﮔﺬاﺷﺖ، اﮔﺮ آﺟﺮ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﻔﻴﺪك ﺑﺰﻧﺪ . ﻛﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ اوﻟﻴﻪ. ﻣﻲ ... 1300. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده و در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎدﮔﺎن. ﻫﺎي. ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻗﺰاق ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻧ. ﺪ، از اﻳﻦ رو .. ﺑﻪ ﻣﺨﺮوط. 25. ﺿﺮﺑﻪ ﭼﻮب ﻣﻲ. زﻧﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑﺘﻦ ﻛﺎﻣﻼً در. آن. ﺟﺎ ﮔﻴﺮد . ﺳﭙﺲ ﻣﺨﺮوط را ﺑﺮ. ﻣﻲ. دارﻧﺪ.

سيمان

به طور كلي توليد سيمان پرتلند مراحل مختلفي دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهند شد. . سنگ آهكي كه از معدن بدست مي آيد، در بدو ورود به كارخانه ، به قسمت سنگ شكن .. هواي گرم خروجي از بالاي كوره داخل اين ظرفهاي مخروطي شده، باعث گرم شدن مواد اوليه در آن مي شود. ... آيين نامه حداقل گيرش اوليه را يك ساعت و حداكثر زمان گيرش نهايي را 10 ساعت.

سنگ شکن مخروطی - هیدروکن - Kobesh machine

بازسازی سنگ شکن, بازسازی معدن, بازسازی هیدروکن, تعمیر سنگ شکن, تعمیر هیدروکن, . مشخصات فنی و ظرفیت های سنگ شکن های هیدروکن تولیدی این شرکت:.

Untitled - ResearchGate

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺮﺑﻪ اي در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻴﺶ از اﻧـﺪازة ﭘـﻮدر ﺳـﻨﮓ در داﺧـﻞ. ﮔﻤﺎﻧﻪ. و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻴﻂ از ... ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻧﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺻﺎف ﺷﺪه و ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ دﮔﻤﻪ. ﻫﺎ روي ﻣﺨﺮوط. ﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ . ﺟﻨﺲ آﻧﻬـﺎ .. از ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ. 93. و ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء ﺷﻜﻦ. 1 .. ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻔﻆ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ، وﻗﻮع ﻧﺸﺴﺖ. 25. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ، ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺶ.

done (0.795s) fas pes کتیبه‌های - Ftp

وی تصریح کرد: «90 درصد از آثاری که در سینما تولید می‌شود را دوست ندارم و حاضر .. نتایج نهایی ساعت ۱۴ شنبه سوم خرداد در حالی از سوی ستاد انتخابات وزارت‌ کشور‏‎ .. نام آن از واژهٔ لاتین silicis سیلیس به معنی سنگ چخماق گرفته شده‌است و که در .. این تلاش‌ها را به سرانجام رساند. fas pes مَخروط اَفکَنه (که بادبزن آبرفتی هم نامیده.

طلا (GOLD) چیست؟ - مقاله و پروژه های دانشجویی ، نرم افزار و بازی .

تولید طلا در 1300 سال قبل از میلاد به حد اعلاء خود رسید. .. دستگاههای سنگ شکن آبی نیز برای نرم کردن سنگ معدن معرفی شد و معندکاران پردازش . گسترش تولید طلا در رزوگارا اخیر به خاطر مکانیزه شدن انتقال سنگ معدن و بهره برداری از آن است. .. تازه تهیه شده و اشباع دی اکسید گوگرد (H2SO3) اضافه نمایید و مدت 1 ساعت روی حمام آب.

آراﯾﯽ ﺑﺮداري در ﮐﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ - engineerassistant

5 جولای 2016 . اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. -. ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﺪار. 1. ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺟﺒﺮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت .. ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻦ، آﺳﯿﺎ، ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺳﺖ) ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﻘﺪار آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ... ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﻧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮدار: ﺷﻤﺎره (ﮐﺪ) ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺗﺎرﯾﺦ: ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري: اﺑﻌﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري: ﺑﻠﻪ. ﺧﯿﺮ .. ﻣﺨﺮوﻃﯽ. 13. 14. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. -. ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد ﻫﻤﮕﻦ. -. در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد.

اخبار .::. اخبار امور آموزشی - پرتال دانشگاه صنعتی قم

سه شنبه بیست و دوم خرداد 1397 ساعت 12:36 ق ظ - توسط : مدیر پرتال .. چرا که علاوه بر افزایش تولیدات دارویی، هزینه بالای خرید این داروها برای بیماران کاهش می یابد. .. كپینگ،محلول استوك،ترمومتر دیجیتال بتن و آسفالت،پیستوله باد،مخروط جذب . آموزشی سنگ شكن،مدل آموزشی دو تكه پدالی،مدل آموزشی چرخ،مدل آموزشی چهار گوش و .

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - معدن مس سرچشمه

13 ژانويه 2014 . درجه حرارت ابتداي كوره 900-1300 ميانه كوره 450-600 وانتهاي كوره 450 درجه . كارخانه ذوب،در زنجيره توليد مجتمع مس سرچشمه پس از كارخانه تغليظ و قبل از واحد . اين سنگ شكن از نوع مخروطي سر كوتاه به ظرفيت 200 تن در ساعت است كه.

- آگهی مزایده شماره 96 106

11 ا کتبر 2017 . شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز در نظر دارد . جهت رویت و شرکت در مزایده از ساعت. 8 . ﺳﻧﮓ. ﭘﻟﯾﺳﮫ. ﮔﯾر. ﭘﺎﯾﮫ. دار. 04-64-18. 1972. ﺗﻌﻣﯾراﺗﯽ. 12. NO NAME. ﻣرﻏﮏ .. ﻣﺧروطﻲ. 8. 10*18*13. 337. ﺑوش. ﭘﯾﺳﺗون. ﭼﮭﺎرﺷﺎﺧﮫ. ﭘﻣپ. ھﯾدروﻟﯾك. 1 .. 1300*15. 1472. ﺷﯾﻟﻧﮓ. 2. 1320*26.5. 1473. ﺷﯾﻟﻧﮓ. 2. 1350*18,22mm.

معدنی و مورفولوژیکی سرباره فوالد - انجمن علمی ریخته گری ایران

زمينــه تامين و توليد مواد كمک ذوب و افزودنی های ريخته. گــری، ورود .. تغليظ شامل دستگاههای سنگ شکن فکی و مخروطی، آسيابهای .. حــوزه معدنی با ذخيره ای بيش از 1300 ميليون تن اســت. . ظرفيت 650 كيلوگرم می تواند در 11 ساعت به دمای 720 درجه.

گشت و گذار بیل بیل - سنگ شکن کاوشگر & شکن هیدرولیک سنگ

سنگ شکن بیل مکانیکی سنگ شکن ضربه ای، 5 غلتک چرخ دندانه دار برای Komatsu PC200 PC210 . سنگ شکن هیدرولیک سنگ شکن مخروطی برای لایبورر 922 مشخصات محصول 1. . 1820 2100 افتتاح فک مامان 1300 1890 2100 2320 ارتفاع مامان 1380 2050 2300 2550 . . ما تکنولوژی و مهندسین کره ای را جهت هدایت تولید آماده کرده ای.

سيمان

به طور كلي توليد سيمان پرتلند مراحل مختلفي دارد كه در ادامه به آن اشاره خواهند شد. . سنگ آهكي كه از معدن بدست مي آيد، در بدو ورود به كارخانه ، به قسمت سنگ شكن .. هواي گرم خروجي از بالاي كوره داخل اين ظرفهاي مخروطي شده، باعث گرم شدن مواد اوليه در آن مي شود. ... آيين نامه حداقل گيرش اوليه را يك ساعت و حداكثر زمان گيرش نهايي را 10 ساعت.

5 ﺑﺨﺶ - سازمان بنادر و دریانوردی

ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ و رﻣﺒﻨﺪه. 1-2-4-4-. در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣ. ﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ... در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺨﺮوط ﻓﺮوﺑﺮي، اﺻﻄﻜﺎك ﻏﻼف، و در ﺻﻮرت اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﻓﺸﺎر آب.

خط تولید.pdf - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺑﺎ . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺪن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻻد ﺳﺎزي. وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮرد در . ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ. ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺧﺮد ﮐﺮد . اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ... ﻫﺮ ﺳﻠﻮل. 20-14. ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮﯾﻮد ﮐﮏ ﺳﺎزي دو درب ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي درب ﺑﺎزﮐﻦ و ﻫﻞ دﻫﻨﺪه، ﺑﺎ.

مدارهای مرسوم HPGR در كارخانه‌های فرآوری سنگ آهن - پژوهشکده سنگ آهن و .

است كه به جای وارد كردن فشار به یک تک الیه)مانند سنگ شكن هاي معمول(، فشار بر روی . در خطوط 6 ،5 ،4 و 7 توليد كنسانتره شركت معدنی و صنعتی گل گهر 7 واحد HPGR با ظرفيت 400. تا 550 تن بر ساعت در ابتدا و انتهاي مدار در حال كار می باشند. . دانه بندي ورودي به HPGR به كمتر از 75 ميكرون نرسيده است، بلين محصول نيز از gr 1300/.

سنگ شکن مخروطی - هیدروکن - Kobesh machine

بازسازی سنگ شکن, بازسازی معدن, بازسازی هیدروکن, تعمیر سنگ شکن, تعمیر هیدروکن, . مشخصات فنی و ظرفیت های سنگ شکن های هیدروکن تولیدی این شرکت:.

315 تن مخروطی نیروی Cuboid بلوک ضایعات ماشین آلات بلبرینگ .

کیفیت 315 تن مخروطی نیروی Cuboid بلوک ضایعات ماشین آلات بلبرینگ سیلندر ضایعات فلزی پرس تولید کنندگان - خرید از چین ماشین آلات بلبرینگ . سنگ شکن سنگ آهن . ولتاژ :: 31.5Mpa، سفارشی, نرخ تولید (فولاد):, 8.0 - 9.5 تن در ساعت . 315 تن مخروطی بلوک Cuboid بلوک Y81F - 315 سیلندر فلز قراضه مطبوعات.

لیست قیمت ظروف آشپزخانه سرامیک

شرکت بازرگانی | شرکت ظروف سرامیک - شرکت بازرگانی. تولید انواع ظروف آشپزخانه(ظروف سرامیک،ظروف چدن . معرفی و ارائه لیست قیمت ظروف سرامیک . گپ زدن با.