فصل اول: ضوابط طراحي شيب شكن ها

29 مه 2016 . ﺳﻨﮕ. ﯽ. ﻣﻼﺗ. ﯽ. 78. ﺷﮑﻞ. -6. 10. -. ﻧﻤﺎ. ي. ﺟﻠﻮ. ﯽﯾ. ﺑﻨﺪﻫﺎ. ي. ﺗﻮري. ﺳﻨﮕﯽ. 81. ﺷﮑﻞ. -6 ... ﺷـﮑﻦ. ﻫـﺎ. و. ﻏﯿـﺮه. ﺟـﺰ. و. اﯾـﻦ. ﮔـﺮوه. ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ. ﺳﺎزه. ﻫﺎ. از. ﻧﻈﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. رﻓﺘﺎري. در .. 1- Permeable. 2- Impermeable. ﺳﭙﺮ ﻓﻠﺰي. ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه. ﺑﺴﺘﺮ. 10dc. T. H. 5dc .. Applications, Federal Highway Administration, 400 Seventh Street SW, Washington, D.C..

سمینار/ تز دکتری - دانشکده مهندسی معدن

A, B, C, D, E, F, G, H . 23, بررسي عملكرد كارخانجات كتنه آدايي سرب و روي ايران, آرام ، مجتبي . 35, تصاعد گاز متان روشهاي كنترل و مقابله با آن در معادن ذغال سنگ, ترابي زاده ، .. 400, بیولیچینگ کالکوپیریت, زرین پور علی, 810586020, فرآوری .. 36, 35, مدل سازی و شبیه سازی خردایش درسنگ شکن های مخروطی به روش اجزاء.

ﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ رﺑﺮ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ - Aquatic Commons

24 ژوئن 2015 . ﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻜﺮزا در ﺣﺎ. ﺷﻴﻪ. درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ .. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﻣﺎﺳﻪ ، ﺳﻨﮓ ، ﭼﻮب و ﻏﻴﺮه ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر .. Premeability: 7 mm/h. T.N.V: 16/ . 151.2. 231.8. 254.5. 158.5. 0. 50. 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 15. 30. 45.

ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﻪ روش ﭘﺮس ﭘﻮدر ﺗﻮﻟﻴﺪ - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ﭼﺮﺧﺸﻲ. دارد. و از ﻟﺤﺎظ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﻓﻜﻲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل. ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. .. h. ارﺗﻔﺎع داﺧﻠﻲ. ﺑﺎل. ﻣﻴﻞ. ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺮﺳﺎﺑﻲ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﺧﺸﻚ ﺳﺎﺑﻲ. ﻇﺮﻓﻴﺖ آﺳﻴﺎب. ﺑﻴﺸﺘﺮ. اﻧﺪازه داﻧﻪ. رﻳﺰﺗﺮ .. روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت. 40-30. دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن دﻣﺎي ﻣﺤﻔﻈﻪ. ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﻪ. 700-400. درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس.

تربت حیدریه - ساها

و آموخته ها را برای بهینه سازی زندگی به کار گیرد، ساها. متولد می شود. ... زنگالو و 61 کیلومتری شمال غربی بردسکن، قرار دارد که سنگ .. بتن شکن برقی. کد روی.

بتن کن و چکش تخریب - ابزار مارکت

بهترین قیمت و خرید انواع بتن کن ، دریل بتن کن ، چکش تخریب ، مینی پیکور و پیکور برقی در فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت – اراپه بهترین چکش تخریب نک.

ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻳﺪ - پارس خودرو

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﺎﻟﻪ، ﺳﻨﮓ ﻭ . ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍ .. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﻣﺴﺎﻓﺖ 400 ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻮﺧﺖ. ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ . ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ. h. ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﻯ ﻣﻪ ﺷﻜﻦ ﻋﻘﺐ. ﺩﺳــﺘﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ 3 ﺣﻠﻘــﻪ.

کاتالوگ شیر فشار شکن

شیر فشار شکن و کنترل ورودی . تیپ H-85 در محلهای بدون امکان دسترسی به برق. . EN 1563/ EN-GJS-400-15 .. روش عملکرد شیرهای کنترل اتوماتیک .. لوله از اشیاء خارجی شامل چوب، سنگ و غیره نسبت به نصب شیر فشار شکن میراب طبق نقشه.

Untitled - ResearchGate

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺮﺑﻪ اي در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﻴﺶ از اﻧـﺪازة ﭘـﻮدر ﺳـﻨﮓ در داﺧـﻞ. ﮔﻤﺎﻧﻪ. و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﺰرﻳﻖ .. از ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ. 93. و ﺑﺎﻻي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء ﺷﻜﻦ .. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ γ: وزن واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎك ﺑﺎﻻي ﺗﺮاز آزﻣﺎﻳﺶ. H: ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ در آن آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . c. N: .. رﻮـﻃ ﻪـﺑ كﺎـﺧ ياﺮـﺑ نآ ﻲـﮔرﺰﺑ و هدﻮﺑ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻞﺑﺎﻗ يرﺎﺸﻓ جﻮﻣ ﺖﻋﺮﺳ ﻪﻨﻣاد. ﻦﻴﺑ لﻮﻤﻌﻣ. 400. ﺎﺗ. 2500. ﮓﻨﺳ ياﺮﺑ و.

ترنچر حفار عریض DTR160W - دز نوین صنعت

دارای تیغه‌های سنگ شکن جهت کار در زمین‌های سخت و سنگلاخی . افزایش راندمان اجرای کار بیش از 4 برابر بیل مکانیکی . حداکثر سرعت حفاری, بیش از 400 m/h.

400T عملکرد سنگ شکن H,

ترنچر حفار عریض DTR160W - دز نوین صنعت

دارای تیغه‌های سنگ شکن جهت کار در زمین‌های سخت و سنگلاخی . افزایش راندمان اجرای کار بیش از 4 برابر بیل مکانیکی . حداکثر سرعت حفاری, بیش از 400 m/h.

رﺧﺴﺎره ﻫ

ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻪ ﻧﮕﺎري، رﺧﺴﺎره ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري در ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس. (. ﺑﺮش ﻛﻮه ﺧﻤﻴﺮ. ) .. و در ﻣﻮاردي. ﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺮش. ود. 400. ﻣﻘﻄﻊ ﻧ. ﻋﻼوه، ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺎﺳ. س. ) ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣ. 40. ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ. ﺎﻫﺎر. (. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. 8. ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻣﻮاد ... Ma. 560-0. ﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻤ. ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ. H). ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷ. در ﺣﺪود. Ma. 60. ﺐ ﺣﺎوي زﻳﺮﻛﻦ ﻫ. ﮕﺮا .. ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮداﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ. (. ﺗﻴﺰﮔﻮﺷﻪ. ) .. ﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد دو ﺳﻴ.

ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎدر و ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اﯾﺮان - مرکز تحقیقات راه، مسکن و .

2 مارس 2010 . ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻﺩ، ﻗﯿﺮ وﺁﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺳﻨﮓ و ﭼﻮﺏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .. 400. ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻧﻮﻉ. 2 *. ﺍﻓﺰوﺩﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ. +. ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻧﻮﻉ. 2 *. ﺍﻓﺮوﺩﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ. +. -ﺏ. ﺳﺎﺯﻩ. ﻫﺎ. ی. ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ. : -1 .. ﻟﯿﺎژﺁ. ASTM A633. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎی ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻢ ﺁﻟﯿﺎژ و ﺷﻤﻌﻬﺎی. H .. 5-2. ﺩﺍ. ﻣﻨﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ. ﺳﻨﮓ ﺩﺭ. ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺯﻩ. ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ. :ﺭوﺩ. -1. ﻣﻮﺝ. ﺷﮑﻦ. -2.

دریافت کاتالوگ - دز نوین صنعت

19 فوریه 2013 . H HTTP قنا. بار قهرمانی .. 287m/h). مشخصات فنی: - کنترل دقیق عمق حفاری. - جابجایی سریع بین مزارع. - حفاری تا . سرعت بالای حفاری (بیش از 400 متر در ساعت) . دارای تیغه های سنگ شکن جهت کار در زمینهای سخت و سنگلاخی.

فروش سنگ شکن چکشی با قیمت مناسب | ممتاز سنگ شکن

خرد کردن کانی و سنگ هایی با ابعادی کمتر از 200 تا 400 میلی متر و تبدیل آنها به . سنگ شکن ضربه ای برای خرد کردن و آسیاب مواد جامد به کار می رود مهمترین قسمت در.

9396 K - دانشگاه اصفهان

3 نوامبر 2003 . ﻱﻫـﺎ ﺳـﻨﮓ. ﺁﺳـﻤﺎﻧ. ﺭﺍ ﻲ. ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺭ. ﻱ. ﻖ ﻴﺩﻗ. ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ. (full paper). ﺑﻪ. ﭼﺎپ ﻣ ... Rahgoshay, M. and Shafaii Moghadam, H. (2004) Amphibolite mylonites: an .. ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ. ﻳﺁﻓﺮ. ﻨــﺪﻫﺎ. ﻱ. ﻣﺘﺎﺳﻮﻣﺎﺗ. ﻭ ﻢﺴــﻴ. ﺩﮔﺮﺳﺎﻧﻲ. ﻱﺭﻭ. ﻪ،ﻴـ ﺍﻭﻟ ﻱﻫـﺎ ﺳـﻨﮓ. ﺑﺎﻋـﺚ .. evidence for a secondary event 400 m. y. after ore formation. .. ﮓﻨــﺳ ــﺷﻜﻦ ﻓــﻜﻲ ﻭ.

سیمان ممتازان - ماشین آلات

مواد اولیه استخراج شده از معدن، در بدو ورود به كارخانه، به قسمت سنگ شكن منتقل مي‌شوند. . به کار گیری سرند قبل از سنگ شکن و ممانعت از ورود مواد با رنج دانه بندی محصول، موجب بالارفتن ظرفیت خردایش تا 1200 تن در ساعت و بهینه . ظرفیت: 400 t/hr ... 6900Nm3/h P=3bar, T=15°c :ظرفیت حجمی مشعل در زمان مصرف گاز طبیعی.

تجهیزات تولید شن و ماسه و آسفالت - بازرگانی نوین ماسه ساز

سنگ شکن ماسه ساز - ماسه ساز خرگوشی، ماسه ساز راک اند راک (عمودی) . درایر در کارخانه های عمودی یا برج آسفالت تنها کار پخت را انجام میدهد، ولی در نوع افقی علاوه بر این کار ... قدرت موتور: 75hpوزن: 410kgظرفیت اسمی: 25t/h . جنس تنگستن کارباید بوده و روتور که حیاتی ترین قسمت این دستگاه می باشد از Hardox 400 تهیه شده است.

400T عملکرد سنگ شکن H,

دانلود : Environmental_Requirements.pdf

برخوردار شده است و در عملكرد و ساختار تشكيالتی نيز ابعاد و كيفيت تا حدی مناسب با .. 400/000 ريال .. واحد طراحي و مونتاژ دستگاههاي سنگ شكن بدون عمليات كوره اي .. به روش تمامی. ياكارخانهتوليد. اولئوم. سوختنمركاپتانها،. سوختنلجناسيد. H.

مطالعه آزمایشگاهی اثر شوری آب و ترشوندگی اولیه بر . - پژوهش نفت

13 ا کتبر 2014 . پیچیدگــی در برهم کنــش سنگ/ســیال به عنــوان يــک مکانیــزم جامــع مــورد قبــول واقــع نشــده اند. .. آب کم شــور را بــا توجــه بــه کار انجــام شــده توســط .. باالی 400 . کمتــر بــودن میــزان بازيابــی در زمــان میــان شــکنی .. Romero M. I., Gamage P., Jiang H., Chopping C., and Thyne T., "Study of low salinity.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین .

عملکرد شمعهای فولادی H شکل در پلهای یکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر .. تحلیل اندرکنش سنگدوزهای تزریقی شعاعی غیرفعال و توده سنگ در تونلها و ارائه مدل ... 400. بررسی نتایج ابزار دقیق سد سیرجان و مقایسه آن با نتایج حاصل از تحلیل نرم افزاری ... مدلسازی عددی و بررسی فرسایش بستر ناشی از موج شکن توده سنگی مستغرق

کاتالوگ شیر فشار شکن

شیر فشار شکن و کنترل ورودی . تیپ H-85 در محلهای بدون امکان دسترسی به برق. . EN 1563/ EN-GJS-400-15 .. روش عملکرد شیرهای کنترل اتوماتیک .. لوله از اشیاء خارجی شامل چوب، سنگ و غیره نسبت به نصب شیر فشار شکن میراب طبق نقشه.

گردو بر هر درد بی‌درمان دواست!! - سیمرغ

10 سپتامبر 2008 . گردو باعث بهبود عملكرد قلبی با استفاده از مكانیزمهای مختلف است. . زمینی در هفته مصرف می‌كنند، 25 درصد خطر ایجاد سنگ صفرا در آنها كاهش می‌یابد.

شرح فرآيند و عملكرد ست آپ هاي آزمايشگاهي و پايلوت هاي پروژه هاي

10 ژانويه 2015 . ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺖ ﺁپ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻋﻨﻮﺍﻥ ... ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﮐﺬﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ.

تجهیزات تولید شن و ماسه و آسفالت - بازرگانی نوین ماسه ساز

سنگ شکن ماسه ساز - ماسه ساز خرگوشی، ماسه ساز راک اند راک (عمودی) . درایر در کارخانه های عمودی یا برج آسفالت تنها کار پخت را انجام میدهد، ولی در نوع افقی علاوه بر این کار ... قدرت موتور: 75hpوزن: 410kgظرفیت اسمی: 25t/h . جنس تنگستن کارباید بوده و روتور که حیاتی ترین قسمت این دستگاه می باشد از Hardox 400 تهیه شده است.

کدهای سرپایی کتاب کالیفرنیا

400, 064445, عصب, عصب سياتيك, سوماتيك, introduction injection (nerve block), 1.50 .. 1185, 000057, خدمات متفرقه, سنگ شکن ESWL, 50.00, 0.00, 0.00, 57.

خدمات آزمایشگاهی ساها

آزمایشگاه ها و کارگاه ها در سراسر کشــور )قریب به 400 واحد و. مرکز آموزشی و پژوهشی( شد .. کار معاونت پژوهش و فناوری دانشــگاه آزاد اسالمی قرار گرفت،. تشکیل و توسعه سامانه .. یک نمونه استاندارد)نوعی سنگ شکسته ازجنس سنگ آهک. مخصوص( .. 09121317157. فهرست و تعرفه ارایه خدمات با دستگاه جک مالت شکن)نمونه خمشی وفشاری(.

ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎدر و ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ اﯾﺮان - مرکز تحقیقات راه، مسکن و .

2 مارس 2010 . ﺑﺘﻦ، ﻓﻮﻻﺩ، ﻗﯿﺮ وﺁﺳﻔﺎﻟﺖ، ﺳﻨﮓ و ﭼﻮﺏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .. 400. ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻧﻮﻉ. 2 *. ﺍﻓﺰوﺩﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ. +. ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﻧﻮﻉ. 2 *. ﺍﻓﺮوﺩﻧﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ. +. -ﺏ. ﺳﺎﺯﻩ. ﻫﺎ. ی. ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ. : -1 .. ﻟﯿﺎژﺁ. ASTM A633. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﻓﻮﻻﺩﻫﺎی ﭘﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻢ ﺁﻟﯿﺎژ و ﺷﻤﻌﻬﺎی. H .. 5-2. ﺩﺍ. ﻣﻨﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ. ﺳﻨﮓ ﺩﺭ. ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺯﻩ. ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ. :ﺭوﺩ. -1. ﻣﻮﺝ. ﺷﮑﻦ. -2.