های جنگلی جاده روسازی نگهداری تعمیر و چندمعیاره در مدیریت گیری .

تصمیم. گیری. چندمعیاره در مدیریت. تعمیر و. نگهداری. روسازی. جاده. های جنگلی. رضا گودرزی. 1 .. بهبود. کیفیت. جاده. های جنگل. و. کاهش. هزینه. های. کیون. احییدا. و. نگهییداری. و. تعمیییرات. آن. در .. نگهدار. ،ی. صرفه. جوی. اقتصاد. ی. ناش. از کیاهش هزینیه. هیا. ی. ساصت و نگهدار. ی .. اسیتفادۀ. گردشگران سیاحت و زیارت و نیز معدن. است.

روشی برای کاهش هزینه تعمیر و نگهداری جاده‌های کشور - عیارآنلاین

بهسازی بدون بازیافت مسائل و مشکلاتی از جمله هزینه بالاتر، زمان اجرای طولانی‌تر و بسته شدن محور مورد بهسازی را در بر دارد که باعث افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری.

ارائه مدل بهينه تعمير و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزينه کاربران ب

در اين بين، استفاده بهينه از فعاليت های بهسازی، نقش قابل توجهی در کاهش هزينه های مديريت راه دارد. در اين . مناسب نگهداری راه در زمان های مناسب، عالوه بر صرفه جويی در.

های هزینه کاهش جهت در راهکاری سازی خصوصی ها راه نگهداری و تعمیر - جاده

24 آوريل 2016 . سازی. راهکاری. در. جهت. کاهش. هزینه. های. تعمیر. و. نگهداری. راه. ها. محمودرضا کی. منش، دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شمال.

روشی برای کاهش هزینه تعمیر و نگهداری جاده‌های کشور - عیارآنلاین

بهسازی بدون بازیافت مسائل و مشکلاتی از جمله هزینه بالاتر، زمان اجرای طولانی‌تر و بسته شدن محور مورد بهسازی را در بر دارد که باعث افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری.

های هزینه کاهش جهت در راهکاری سازی خصوصی ها راه نگهداری و تعمیر - جاده

24 آوريل 2016 . سازی. راهکاری. در. جهت. کاهش. هزینه. های. تعمیر. و. نگهداری. راه. ها. محمودرضا کی. منش، دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شمال.

ارائه مدل بهينه تعمير و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزينه کاربران ب

در اين بين، استفاده بهينه از فعاليت های بهسازی، نقش قابل توجهی در کاهش هزينه های مديريت راه دارد. در اين . مناسب نگهداری راه در زمان های مناسب، عالوه بر صرفه جويی در.

مودی روباز صرفه جویی در هزینه های تعمیر و نگهداری معدن,

ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ (، ) ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ، اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﯾ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی. ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات. (. ﻧﺖ. ) اﺳﺖ. ﯾز. ﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨ. ﯿ. ﮏ. ﻫﺎ و روش. ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـ . ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﺋﯽ زﯾﺎدی. در ﺑﺮ. داﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه. ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در. ﻣﻘﺎﻟﻪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن روﺑ

ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪن ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻴﺐ در اﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺖ .. ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري. 51. 5-3-4-. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺮزه. اي ﭘﻠﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ روش ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ. 53. 5-3-5- .. ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻐﺰش ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎ. وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻣﺤﻮري و ﺟﻬﺖ. ﺗﻨﺶ ﻋ. ﻤﻮدي σ .. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ.

مودی روباز صرفه جویی در هزینه های تعمیر و نگهداری معدن,

های جنگلی جاده روسازی نگهداری تعمیر و چندمعیاره در مدیریت گیری .

تصمیم. گیری. چندمعیاره در مدیریت. تعمیر و. نگهداری. روسازی. جاده. های جنگلی. رضا گودرزی. 1 .. بهبود. کیفیت. جاده. های جنگل. و. کاهش. هزینه. های. کیون. احییدا. و. نگهییداری. و. تعمیییرات. آن. در .. نگهدار. ،ی. صرفه. جوی. اقتصاد. ی. ناش. از کیاهش هزینیه. هیا. ی. ساصت و نگهدار. ی .. اسیتفادۀ. گردشگران سیاحت و زیارت و نیز معدن. است.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري و ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن روﺑ

ﺷﻴﺐ دﻳﻮاره و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻣﻌﺪن ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻴﺐ در اﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﺷﻜﺴﺖ اﺳﺖ .. ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري. 51. 5-3-4-. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺮزه. اي ﭘﻠﻪ. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺑﻪ روش ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ. 53. 5-3-5- .. ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻐﺰش ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ. ﻫﺎ. وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻣﺤﻮري و ﺟﻬﺖ. ﺗﻨﺶ ﻋ. ﻤﻮدي σ .. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ.

ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ (، ) ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ، اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس ﯾ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی. ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات. (. ﻧﺖ. ) اﺳﺖ. ﯾز. ﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨ. ﯿ. ﮏ. ﻫﺎ و روش. ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـ . ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮﺋﯽ زﯾﺎدی. در ﺑﺮ. داﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه. ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در. ﻣﻘﺎﻟﻪ.