آشنايي با ماشین الات تولید جک هاي هیدرولیکی | مشاوره سرمایه گذاری .

3 مه 2017 . آشنايي با ماشین الات تولید جک هاي هیدرولیکی . از نیوماتیک در مواردى که نیروهاى نسبتاً پایین (حدود یک تن) و سرعت . در صورتی که کاربردهاى سیستمهاى هیدرولیک عمدتاً در مواردى است که قدرت .. تولید ژل و پودر آلوئه ورا · خط تولید و تجهیزات تولید کاغذ سنگی · روشهای جدید آبزی پروری · بهترین راه پرورش صدف.

راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺤﻮه ﺳﻔﺎرش، ﺗﺴﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ - بنیان تدبیر .

ﺗﻮﻟﯿﺪ،. اﻧﺘﻘﺎل. و ﮐﻨﺘﺮل. ﻗـﺪرت اﺳـﺖ. ﮐـﻪ. در. ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﺤﯿﺢ از آن. ،. ﺳﺎزﻧﺪﮔ. . ﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت .. ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮح زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﺟﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎر .. واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ. ☺. ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه. ام ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫ. ﻨﺪ. ﮐﻪ ﻓﺸﺎر. 50. ﺗﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ... ﺣﻬﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺰرگ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد.

تن جک هیدرولیک با تولید کنندگان پمپ - تولید کنندگان ماشین آلات .

تولید کنندگان ابزار سیستم پنوماتیک- تن جک هیدرولیک با تولید کنندگان پمپ,پمپ هیدرولیک; . هنگامی که تولید 120 تن هیدرولیک HPC سنگ شکن مخروط. هنگامی.

کارخانه های تلفن همراه خرد کردن مخروط مورد استفاده . - آسیاب ذغال سنگ

۸ کارخانه تولیدی است، که در . [اطلاعات . خرد کردن تلفن همراه و گیاه غربالگری و نحوه تولید شن و ماسه برای فروش شستشو کارخانه . گچ پودر گیاه . سنگ های تلفن همراه خرد کردن و غربال ماشین آلات کنیا . . هنگامی که تولید تن سنگ شکن های تلفن همراه.

هنگامی که تولید 50 تن مخروط هیدرولیک ماشین آلات سنگ صورتی,

اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و راﻫﻨﻤﺎي ﻨﻲ و ﻧﻤﺎ ﻴ ﻫﺎي ﺗﺰﻳ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ

11 جولای 2006 . ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ. 38. 4-3-3- . 50. ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ. -. ﺳﺎب، ﺻﻴﻘﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻨﮓ. 6-1-. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎب و ﺻﻴﻘﻞ اوﻟﻴﻪ ﺳﻨﮓ. 53. 6-1-1- .. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از رﻧﮓ ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ ... ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﻋﺮض ﭘﻠﻪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ. ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت. و اﺑﺰار ﺑﺮش. را. در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ... ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ دود، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﮔﺎز و ﻣﻮاد ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻀﺮ ... ﻧﻴﺮوي وارده ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺷﻜﺎف ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﻦ ﻣﻲ.

تن جک هیدرولیک با تولید کنندگان پمپ - تولید کنندگان ماشین آلات .

تولید کنندگان ابزار سیستم پنوماتیک- تن جک هیدرولیک با تولید کنندگان پمپ,پمپ هیدرولیک; . هنگامی که تولید 120 تن هیدرولیک HPC سنگ شکن مخروط. هنگامی.

هنگامی که تولید 50 تن مخروط هیدرولیک ماشین آلات سنگ صورتی,

پرس هیدرولیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرس هیدرولیک نام ماشینی است که با استفاده از سیلندر هیدرولیک نیروی پرس تولید .. تولید کنندگان ماشین آلات هیدرولیک به منظور توسعه بهتر تکنولوژی جعل،.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش، دﻗﺖ و وﻗﺖ زﻳـﺎدي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺻـﺮف ﮔﺮدﻳـﺪه، ﻣﻌﻬـﺬا اﻳـﻦ .. 468. 18 -12. ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت. ﺗﻬﻴﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد. 468. 18-12 -1. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد .. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ. 15. ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوﺯ ﺍﺯ. 50 .. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ .. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﮑﻬﺎی ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭﺳﻨﺞ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ راه

4 آگوست 2013 . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش، دﻗﺖ و وﻗﺖ زﻳـﺎدي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺻـﺮف ﮔﺮدﻳـﺪه، ﻣﻌﻬـﺬا اﻳـﻦ .. 468. 18 -12. ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت. ﺗﻬﻴﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد. 468. 18-12 -1. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد .. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ. 15. ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوﺯ ﺍﺯ. 50 .. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ .. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﮑﻬﺎی ﻫﯿﺪﺭوﻟﯿﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﺸﺎﺭﺳﻨﺞ ﮐﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ.

اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و راﻫﻨﻤﺎي ﻨﻲ و ﻧﻤﺎ ﻴ ﻫﺎي ﺗﺰﻳ ﻓﺮآوري ﺳﻨﮓ

11 جولای 2006 . ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ. 38. 4-3-3- . 50. ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ. -. ﺳﺎب، ﺻﻴﻘﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻨﮓ. 6-1-. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎب و ﺻﻴﻘﻞ اوﻟﻴﻪ ﺳﻨﮓ. 53. 6-1-1- .. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از رﻧﮓ ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ ... ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج. ﻋﺮض ﭘﻠﻪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ. ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت. و اﺑﺰار ﺑﺮش. را. در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ... ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ دود، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﮔﺎز و ﻣﻮاد ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻀﺮ ... ﻧﻴﺮوي وارده ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺷﻜﺎف ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﻦ ﻣﻲ.

مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمراني

ﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎك ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ . روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ، درﺟﻪ ﺣﺮارت روﻏﻦ، ﻓﺸﺎر وﺧﻠﻮص روﻏﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛـﺎرﻛﺮد .. ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟـﺐ .. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ. 50. ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻲ ﮔﺮدش ﻛﺎر ﺗﻌﻤﻴﺮات و اﺳﺘﻔﺎده از.

راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺤﻮه ﺳﻔﺎرش، ﺗﺴﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ - بنیان تدبیر .

ﺗﻮﻟﯿﺪ،. اﻧﺘﻘﺎل. و ﮐﻨﺘﺮل. ﻗـﺪرت اﺳـﺖ. ﮐـﻪ. در. ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﺤﯿﺢ از آن. ،. ﺳﺎزﻧﺪﮔ. . ﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت .. ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮح زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﺟﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎر .. واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ. ☺. ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه. ام ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﺮﺳﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫ. ﻨﺪ. ﮐﻪ ﻓﺸﺎر. 50. ﺗﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ... ﺣﻬﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺰرگ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد.

ﺪ ﭘﺎﻳﻪ ي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺖ ﻬﺮﺳﺖ ﺮ در ﻓﻬ ﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋ 13 396 ﺳﺎل ل

ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﭼﻜﺸﻲ (ﻛﻮﺑﻴﺖ) 50 ﺗﺎ100 ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 350 ﺗﻦ. دﺳﺘﮕﺎه - ﺳﺎﻋﺖ . ﻧﺮخ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎل 1396 - ﻧﺮخ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و اﺑﺰار. 1 ... ﭘﻤﭗ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﻗﺪرت 5/ 42 اﺳﺐ ﺑﺨﺎر. دﺳﺘﮕﺎه - ... دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺮوط ﻧﻔﻮذﺳﻨﺞ. دﺳﺘﮕﺎه -.

پرنعمت دستگاه سنگ زنی مخروط - دستگاه سنگ شکن

ماشین سنگ زنی مخروط سنگ برای فروش در, قیمت سنگ شکن فک, . گپ زدن با فروش . هنگامی که تولید 550 تن ماشین آلات سنگ شکن مخروط. دستگاه سنگ شکن . تک سیلندر سنگ شکن مخروطی هیدرولیک، هیدرولیک مخروط تولید . سنگ شکن و آسیاب.

کارخانه های تلفن همراه خرد کردن مخروط مورد استفاده . - آسیاب ذغال سنگ

۸ کارخانه تولیدی است، که در . [اطلاعات . خرد کردن تلفن همراه و گیاه غربالگری و نحوه تولید شن و ماسه برای فروش شستشو کارخانه . گچ پودر گیاه . سنگ های تلفن همراه خرد کردن و غربال ماشین آلات کنیا . . هنگامی که تولید تن سنگ شکن های تلفن همراه.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﻌﻤﻴﺮات ﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ آ ﻣﺎﺷﻴﻦ - shahrabkhazar

ﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎك ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ . روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ، درﺟﻪ ﺣﺮارت روﻏﻦ، ﻓﺸﺎر وﺧﻠﻮص روﻏﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛـﺎرﻛﺮد .. ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟـﺐ .. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ. 50. ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻲ ﮔﺮدش ﻛﺎر ﺗﻌﻤﻴﺮات و اﺳﺘﻔﺎده از.

پرنعمت دستگاه سنگ زنی مخروط - دستگاه سنگ شکن

ماشین سنگ زنی مخروط سنگ برای فروش در, قیمت سنگ شکن فک, . گپ زدن با فروش . هنگامی که تولید 550 تن ماشین آلات سنگ شکن مخروط. دستگاه سنگ شکن . تک سیلندر سنگ شکن مخروطی هیدرولیک، هیدرولیک مخروط تولید . سنگ شکن و آسیاب.

پرس هیدرولیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرس هیدرولیک نام ماشینی است که با استفاده از سیلندر هیدرولیک نیروی پرس تولید .. تولید کنندگان ماشین آلات هیدرولیک به منظور توسعه بهتر تکنولوژی جعل،.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﻌﻤﻴﺮات ﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ آ ﻣﺎﺷﻴﻦ - shahrabkhazar

ﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎك ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ . روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ، درﺟﻪ ﺣﺮارت روﻏﻦ، ﻓﺸﺎر وﺧﻠﻮص روﻏﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛـﺎرﻛﺮد .. ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟـﺐ .. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ. 50. ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻲ ﮔﺮدش ﻛﺎر ﺗﻌﻤﻴﺮات و اﺳﺘﻔﺎده از.

مديريت نگهداري و تعميرات ماشين آلات عمراني

ﮔﺮوه از ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎك ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ . روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ، درﺟﻪ ﺣﺮارت روﻏﻦ، ﻓﺸﺎر وﺧﻠﻮص روﻏﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛـﺎرﻛﺮد .. ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟـﺐ .. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ. 50. ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻫﻲ ﮔﺮدش ﻛﺎر ﺗﻌﻤﻴﺮات و اﺳﺘﻔﺎده از.